« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Výzva Krajského úřadu Plzeňksého kraje pro vlastníky lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výzva KÚPK pro vlastníky lesa
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEIŠISKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Vaše č.j.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: PK-ŽP/22068f18 Spis.zn.: ZN/933/ŽPI18 Počet listů: 1
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet iistů příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: martin.buzek©plzensky-kraj.cz Datum: 22.11.2018
<br> Vážený vlastníku lesa <,>
<br> vprůběhu letošního roku došlo vlesích na území Plzeňského kraje kdalšímu výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec) Množství dříví napadeného tímto škůdcem dosáhlo ke konci měsíce října téměř 1 000 000 m3.Poškození lesních porostů kůrovcem se vyskytuje na celém území kraje,nejvíce jsou však zasaženy lesní porosty v územních obvodech obcí s rozšířenou působností Domažlice,Horažďovice,Nepomuk,Klatovy a Sušice.V této oblasti je soustředěno téměř 70% veškerého kůrovcem napadeného dříví <.>
<br> I přes komplikace spojené s touto kalamitní situací (nedostatek těžebních kapacit,odbytové problémy,propad cen dříví) je nutné proti kůrovci soustavně zasahovat s cílem zmírnit rozsah jím způsobených škod v příštím roce.Při provádění všech zásahů proti tomuto škůdci je přitom vždy nezbytně nutné důsledně dbát na jejich účelnost a účinnost <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán státní Správy lesů,Vás proto vyzývá k tomu,aby se Vaše činnosti v ochraně lesa v nadcházejícím období až do doby jarního rojení kůrovce v roce 2019 (obvykle duben) zaměřily zejména nato,aby:
<br>.bylo vyhledáno a zpracováno maximální množství aktivních kůrovcových stromů (stromy kůrovcem dosud neopuštěné) <,>
<br>.zpracování aktivních kůrovcových stromů bylo zásadně prováděno přednostně před těžbou kůrovcových souši (stromů kůrovcem již opuštěných) a způsobem zamezujícím dalšímu šíření kůrovce <,>
<br>.v případě výskytu polomů,vývratů a dříví atraktivního pro rozvoj kůrovce bylo provedeno jejich zpracování v termínech dle vyhlášky“ <,>
<br>.v souladu s vyhláškou...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz