« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

625730148_1_Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 
1
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023 <,>
s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
působnosti pro rok 2019,kterými jsou:
<br> a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory
vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu
cestovního ruchu <,>
<br> b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
kraje <,>
<br> c) investice do vlastního majetku <,>
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů zejména
<br> úspor energií,případně růstem příjmů <,>
e) podpora regionálního zdravotnictví <,>
f) bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (2 268 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (1 967 mil.Kč) <.>
Při sestavení rozpočtu 2019 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
programovacího období 2014+ (1 197 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
kraje nad rámec projektů (738 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích činí
12 %.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních
zdrojů ve výši 789 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 411 mil <.>
Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje <,>
příspěvkovou organizací,z toho 300 mil.Kč má charakter oprav a 111 mil.Kč jsou stavební
investice <.>
Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 89 % celkových výdajů,což je téměř o 4 % více
než v roce 2018 <.>
<br> Rozpočet...
625730148_0_Obce_zveřejnění návrhu rozpočtu ÚK 2019.pdf
Elektronicky podeps no
<br> 21.11.201813:51:07
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: XX.XX.2018.lID: 181931/2018/KUUK Císlo jednací: 6815/EK/2018 Vyřizuje/linka: lng.Blanka Andresová/639 E-mail: andresova.b©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
<br> Vážená paní primátorko/starostko,vážený pane primátore/starosto <,>
<br> Vpříloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019,který byl sestaven v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s š 11,odst.3,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 24.listopadu 2018 do 10.prosince 2018,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje <.>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 3.prosinec 2018) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10.prosince 2018 <.>
<br> Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:/lwww.kr-usteckv.cz/vismo/zobraz dok.asp?id ora =450018&id ktg=33394&p1=92706
<br> S pozdravem // / // _ <.>
<br> Příloha,Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ:V70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad©kr—ustecky.cz DlC: CZ70892156 č.ú.882733379/0800
<br> strana 1 / 1

Načteno

edesky.cz/d/2485604

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz