« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

volební komise
tel.: 564 602 250,fax: 564 602 422
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXX,dr.h.c <.>
ředitel
Žižkova 57,587 33 Jihlava,Česká republika
<br>
<br> Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro dodatečné volby
do Zastupitelstva obce Ždírec
<br> V souladu s § 15 odst.1 písm.d) a § 68 odst.1 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách“),stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise zřízené za účelem
zajištění průběhu dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Ždírec na čtyři členy <,>
tj.zapisovatel + 3 členové komise <.>
<br> Podle § 17 odst.2 zákona o volbách může každá volební strana,jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce,delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem
voleb,tj.nejpozději do 27.prosince 2018 do 16.00 hod.do okrskové volební komise jednoho
člena a jednoho náhradníka <.>
<br> Delegováním členů a náhradníků se dle § 17 odst.3 zákona o volbách rozumí doručení jejich
seznamu v daném případě řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina na shora uvedenou
adresu.Seznam musí být řediteli krajského úřadu doručen ve shora uvedeném termínu a čase <,>
nestačí,aby zásilka byla v poslední den lhůty předána k poštovní přepravě <.>
<br> Seznam musí obsahovat jméno a příjmení,datum narození a adresu místa trvalého pobytu
člena,popřípadě náhradníka,případně přechodného pobytu,jde-li o cizince – státního občana
členského státu Evropské unie,a jméno a příjmení zmocněnce volební strany,ledaže jde
o nezávislého kandidáta,popřípadě jméno a příjmení osoby,která je k tomuto úkonu
zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě
nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení.Dále může seznam obsahovat telefonní číslo <,>
adresu pro doručování nebo adresu elektronické p...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz