« Najít podobné dokumenty

Obec Jankovice (Pardubice) - Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.1/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jankovice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č.1/2018
Obecně závazná vyhláška obce Jankovice
č.1/2018
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Jankovice se na svém zasedání dne 17.1 2018 usneslo usnesením č.1/2018 vydat na základě § 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích a v souladu s jeho novelizací zákonem č.266/2015 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Jankovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[footnoteRef:2] [2: § 14 odst.3 zákona o místních poplatcích]
<br> Čl.2
Poplatník
Osobu poplatníka stanoví § 10b zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“).[footnoteRef:3] [3: Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platía) fyzická osoba,1.která má v obci trvalý pobyt,2.které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,3.která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,4.které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinn...

Načteno

edesky.cz/d/2473574

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jankovice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz