« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - ž. o zveřejnění vyhlášení Programu ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1664797_2018_PRILOHA_-_vyhl._Grantu_ZP_2019_na_MC.pdf
Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.2704 ze dne 23.10.2018
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
<br>
<br> Granty hlavního města Prahy
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí
<br> hl.m.Prahy pro rok 2019 (s ukončením realizace v roce 2020)
podle ustanovení § 10c zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) <,>
a zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o hlavním městě Praze“)
<br> (dále jen „Program“)
<br>
1.Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) poskytuje dvouleté granty hlavního města Prahy formou
dotací na účel stanovený v článku A.Programu (dále jen „Účel“) <.>
<br> 2.Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel stanovený v Programu (dále jen
„Dotace“).Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst.2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech <.>
HMP může změnit podmínky pro poskytnutí Dotace uvedené v Programu,pokud by došlo ke změnám
souvisejících předpisů <.>
<br> 3.O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E.Programu (dále jen
„Žadatel“) <.>
<br> 4.Žadatel podává žádost o poskytnutí grantu hlavního města Prahy v oblasti životního prostředí (dále
jen „Žádost“),jejíž vzor je přílohou č.1 Programu.Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací.Žádost
je evidována v centrální databázi „Granty Magistrátu hlavního města Prahy“ <.>
<br> 5.Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu.Projekt obsahuje
věcné,časové a finančních podmínky a činnosti,cíl,cílovou skupinu,způsob realizace,personální
zajištění,popis přínosu,položky použití Dotace,postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným
cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“) <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/2472083

Meta

Rozpočet   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz