« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Veřejná vyhláška STREICHER

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška STREICHER
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 19.11 <.>
2018,kterou podala společnost STREICHER,spol.s.r.o.Plzeň,se sídlem Plzeňská 565,332
09 Štěnovice,IČ 14706768,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Plzeň - venkov pod č.j <.>
KRPP-157749-2/ČJ-2018-031106-48 ze dne 25.10.2018 z důvodu havárií na
plynárenském zařízení společnosti GridServices,s.r.o.se sídlem Plynárenská 499/1,657 02
Brno na silnicích II.a III.třídy a na MK v územním obvodu obce s rozšířenou
působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 1.1.2019 – 31.12.2019 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami
<br> TP 66,<,> Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III.vydání a
<br> dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude provedeno
<br> v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení <.>
<br> Dopravní značky budou použity dle TP 66 (III.vydání) dle schémat číslo B/1,B/2 <,>
<br> B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/14.2,B/14.3,B/17,B/18,B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3,26
<br> v obci a schémat číslo C/1,C/2,C/3,C/4,C/6,C/7,C/10a,C/10b,C/10c,C/11,C/12,C/13 <,>
<br> C/14 - mimo obec,dále v odůvodněných případech DZ snižující max.povolenou rychlost
<br> jízdy v intravilánu na 30 km/hod,v extravilánu na 7...

Načteno

edesky.cz/d/2471208

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz