« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Veřejná vyhláška GASSPO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška GASSPO
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Přeštice,odbor správní a dopravní podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti ze dne 16.11 <.>
<br> 2018,kterou podala společnost GASSPO,spol.s r.o <.>,se sídlem Domažlická 210,339 01
<br> Klatovy,IČ 45348774,(dále jen "navrhovatel")
<br> s t a n o v í
<br>
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů po
<br> předchozím písemném vyjádření Policie ČR,KŘ.územní odbor Domažlice pod č.j.KRPP-
<br> 167310-1/ČJ-2018-031106 ze dne 13.11.2018 z důvodu zabezpečení dopravního
opatření při haváriích na plynárenském zařízení společnosti GridServices,s.r.o.se sídlem
Plynárenská 499/1,602 00 Brno,IČ 27935311 na silnicích II.a III.třídy a místních a
účelových komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice <.>
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se povoluje v termínu od 1.1.2019 – 31.12.2019 <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,technickými podmínkami
<br> TP 66/2015,<,> Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“,III <.>
<br> vydání a dle příslušných platných technických norem.Veškeré dopravní značení bude
<br> provedeno v základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení <.>
<br> Dopravní značky budou použity dle TP 66/2015 schémat číslo B/1,B/2,B/3,B/4 <,>
<br> B/5.1,B/5.2,B/7,B/8,B/10,B/17,B/18,B/19,B/20,B/24,B/25.1,C/1,C/2,C/3,C/4,C/6 <,>
<br> C/11,C/12,potřebné k označení pracovního místa z důvodu havárie na plynárenském
<br> zařízení.Dopravní značení bude používáno ...

Načteno

edesky.cz/d/2471207

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz