« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva - kotlíková dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90.pdf
MORAVEKÚStEZSKÝ'KWWTWJSKÝÚŘAD čísm SMLOUVY ;DODATKU) -7-'_
<br> ďa'Z/Z z&// 222!
<br> poř.čislo rok zkrodb <.>
<br> S M L 0 U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice
<br> I.SMLUVNÍ STRANY 1.Obec Hostašovice se sídlem: Hostašovice 44,741 01 Hostašovice zastoupena: Zdeňkem Kelnarem,starostou obce IC:V 00600725 DIC: CZOO600725 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.Číslo účtu: 23624801/0100 (dále jen „poskytovate|“) a 2.Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.října 117,702 18 Ostrava zastoupen: prof.Ing.XXX XXXXXXX,CSc <.>,hejtman kraje IC:V XXXXXXXX DIC: CZXXXXXXXX bankovní spojení: PPF Banka,a.s.číslo účtu: 2014000027/6000 (dále jen „příjemce“) II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“) a je uzavírána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.1.2016 (dále jen „smlouva o Spolupráci“) <.>
<br> 2.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> 3.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 522 zákona č.250/2000 Sb.Vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> 111.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotací a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV.ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 7.500,00 Kč (slov...

Načteno

edesky.cz/d/2470313

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz