« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejnoprávní smlouva - kotlíková dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

90.pdf
MORAVEKÚStEZSKÝ'KWWTWJSKÝÚŘAD čísm SMLOUVY ;DODATKU) -7-'_
<br> ďa'Z/Z z&// 222!
<br> poř.čislo rok zkrodb <.>
<br> S M L 0 U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice
<br> I.SMLUVNÍ STRANY 1.Obec Hostašovice se sídlem: Hostašovice 44,741 01 Hostašovice zastoupena: Zdeňkem Kelnarem,starostou obce IC:V 00600725 DIC: CZOO600725 bankovní spojení: Komerční banka,a.s.Číslo účtu: 23624801/0100 (dále jen „poskytovate|“) a 2.Moravskoslezský kraj se sídlem: 28.října 117,702 18 Ostrava zastoupen: prof.Ing.XXX XXXXXXX,CSc <.>,hejtman kraje IC:V XXXXXXXX DIC: CZXXXXXXXX bankovní spojení: PPF Banka,a.s.číslo účtu: 2014000027/6000 (dále jen „příjemce“) II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“) a je uzavírána na základě smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.1.2016 (dále jen „smlouva o Spolupráci“) <.>
<br> 2.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> 3.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 522 zákona č.250/2000 Sb.Vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> 111.PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotací a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV.ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci ve výši 7.500,00 Kč (slov...

Načteno

edesky.cz/d/2470313

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz