« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zeměmeřický úřad.pdf
ZZEEMMĚĚMMĚĚŘŘIICCKKÝÝ ÚÚŘŘAADD
Pod sídlištěm 9,182 11 Praha 8
<br> P.O.Box 21
<br> tel.: +420 284 041 111,ID DS: 6yvadsa,www.cuzk.cz,e-mail: zu.praha@cuzk.cz,bankovní spojení: č.ú.19-2828071/0710,IČ: 60458500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Věc: Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2018
<br> Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základě
§ 3a písm.e) zákona č.359/1992 Sb <.>,o zeměměřických a katastrálních orgánech správu
Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®).Správa ZABAGED® je podle
§ 4 písm.e) zákona č.200/1994 Sb.zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.Ustanovení
§ 4a zákona č.200/1994 vymezuje obsah,správu,užití a rozšiřování dat databáze.Podrobněji
určuje předmět a obsah správy databáze formy poskytování a podmínky užití prováděcí
vyhláška č.31/1995 <.>
<br> V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šetření
pro aktualizaci dat ZABAGED® <.>
<br> Oznamujeme vám proto,že v rámci plnění úkolů v roce 2018 budou provádět zaměstnanci ZÚ
místní topografické šetření pro obnovu ZABAGED® ve správním obvodu rozšířené
působnosti vaší obce,viz grafická příloha,na území mapového listu ZM 13-11 podle kladu
Základní mapy měřítka 1 : 50 000 <.>
<br> V souladu s § 6 odst.4 zákona č.200/1994 Sb.vás žádám o předání této informace
městským a obecním úřadům působícím ve vymezeném prostoru a o vyvěšení tohoto
oznámení na úředních deskách.Současně vás žádám o součinnost v případě,že se na vás <,>
nebo jednotlivé městské nebo obecní úřady,obrátí pověření zaměstnanci ZÚ <.>
<br> Obsahem místního topografického šetření je prověřit osobně nebo dotazem charakter těch
objektů a jejich vlastností,vedených v ZABAGED®,které jsou z jiných zdrojů,využívaných pro
aktualizaci,(letecké měřické snímky,ortofoto,data z leteckého laserového skenování,výstupy
z jiných informačních systémů veřejné správy,otevřené zdroje informací na Internetu) nejasné <,>
nezřetelné,popř.je nelze zj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz