« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Příloha návrhu záv. účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha 12_17
Licence: DF3U XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách. 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč V roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné
dlouhodobé finanční investice. Žádný bezúplatně předaný majetek státem. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je
rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Zásoby vlastní
výroby (vytěžené dřevo) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny za příslušný artikl <.>
<br> 25.01.2018 17h23m 6s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGUPXA / PXA (08032017 / 04052017)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z trans...

Načteno

edesky.cz/d/2451444

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz