« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Příloha návrhu záv. účtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozvaha 12_17
Licence: DF3U XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 18 341 959,97  1 248 287,27  17 093 672,70  16 886 648,60 
<br> A.Stálá aktiva 13 226 497,28  1 248 287,27  11 978 210,01  11 940 003,01 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 020,50  20 020,50     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20 020,50  20 020,50     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 206 476,78  1 228 266,77  11 978 210,01  11 940 003,01 
<br> 1.Pozemky 031 9 445 589,49    9 445 589,49  9 445 589,49 
<br> 2.Kulturní předměty 032 23 500,00    23 500,00  23 500,00 
<br> 3.Stavby 021 3 248 535,52  740 007,00  2 508 528,52  2 470 285,52 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 14 000,00  13 408,00  592,00  628,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 474 851,77  474 851,77     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz