« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis ze zasedání O.Z. 31.10.2018 – ustavující

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání O.Z. 31.10.2018 – ustavující
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy
konaného dne 31.10.2018
<br>
<br>
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním
starostou obce Josefem Pazderou.Předsedající konstatoval,že
zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno a konstatoval,že přítomno je
7 nově zvolených členů O.Z.z celkového počtu 7,takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (viz PREZENTAČNÍ LISTINA)
<br>
<br>
1.Složení slibu
Předsedající přečetl slib a členové zastupitelstva potvrdili slib
pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem (viz příloha)
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p.Alenu Jarkovskou a
sl.Annu Jarkovskou a zapisovatelem p.K.Šťastnou
<br> Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
3.Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.K návrhu
nebyly vzneseny návrhy na doplnění <.>
<br> Program:
<br> 1.složení slibu
2.určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.schválení programu
4.volba starosty a místostarosty
5.schválení výborů a volba předsedů výborů
6.rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva
7.schválení přílohy ke směrnici č.1 pro oběh účetních dokladů
<br> (podpisové vzory)
8.schválení přílohy ke směrnici č.4/2004 o finanční kontrole
<br> (podpisové vzory)
<br>
<br> 9.podpisové právo k bankovním operacím
10.Rozpočtové opatření č.4
11.různé
<br>
4.Volba starosty a místostarosty
<br> a) O.Z.schválilo,že volba bude veřejná
<br> Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> b) O.Z.schválilo,že všichni zastupitelé zůstanou neuvolnění
<br> Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br>
c) volba starosty
p.Jarkovská navrhla na starostu p.Josefa Pazderu
<br> Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Starostou byl zvolen XXX XXXXX XXXXXXX
<br> d) volba místostarosty
p.Jarkovská navrhla na místostarostu p.Kristýnu Šťastnou
<br> Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Zástupcem starosty byla zvolena paní XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
X.Schválení výborů a volba předsedů výborů
<br> a) zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor....

Načteno

edesky.cz/d/2451440

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz