« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Záv.účet 17 příloha č.1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> spzn: SZ_075910/2017/KUSK Stejnopis č <.>,!
<br> Cj.: 001187/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MASOJEDY IČ: 00665151 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Masojedy za rok 2017 bylo zahájeno dne 18.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 13.11.2017
<br> - 12.3.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samOSprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Masojedy Masojedy 27
<br> 282 01 Český Brod
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX — kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,_5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních Operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jin...

Načteno

edesky.cz/d/2451144

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz