« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - záv.účet 17 příloha č.2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozvaha 12_17
Licence: DF3U XCRGURXA / RXA (06042017 / 22112017)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 18 341 959,97  1 248 287,27  17 093 672,70  16 886 648,60 
<br> A.Stálá aktiva 13 226 497,28  1 248 287,27  11 978 210,01  11 940 003,01 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 20 020,50  20 020,50     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 20 020,50  20 020,50     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 206 476,78  1 228 266,77  11 978 210,01  11 940 003,01 
<br> 1.Pozemky 031 9 445 589,49    9 445 589,49  9 445 589,49 
<br> 2.Kulturní předměty 032 23 500,00    23 500,00  23 500,00 
<br> 3.Stavby 021 3 248 535,52  740 007,00  2 508 528,52  2 470 285,52 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 14 000,00  13 408,00  592,00  628,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 474 851,77  474 851,77     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 06...
VZaZ 12_17
Licence: DF3U XCRGUVXA / VXA (01012017 / 22112017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 00665151
Název: Obec Masojedy 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 417 686,16  179 145,00  1 213 009,68  146 829,00 
<br> I.Náklady z činnosti 1 368 601,36  179 145,00  1 169 708,08  146 829,00 
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 36 439,00  10 789,00  43 555,00  27 577,00 
<br> 2.Spotřeba energie 502 44 532,00    45 446,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 93 046,00    84 395,00   
<br> 9.Cestovné 512 6 950,00    3 860,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 17 068,00    8 800,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 239 116,36  168 356,00  249 023,08  119 252,00 
<br> 13.Mzdové náklady 521 572 346,00    534 190,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 98 252,00    92 665,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 813,00    773,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 8 988,00    8 988,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542     1 500,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 18 061,00    9 762,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 25.01.2018 17h21m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DF3U XCRGUVXA / VX...
FIN 12-17
Licence: DF3U XCRGBA1A / B1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Masojedy 
Masojedy 27
<br> 282 01  Masojedy
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku
<br> roku
% RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená
plátci
<br> 200 000,00  250 000,00  250 294,52  125,15 100,12
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená
poplatníky
<br> 16 000,00  16 000,00  6 012,99  37,58 37,58
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
srážkou
<br> 22 000,00  22 000,00  20 947,14  95,21 95,21
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 200 000,00  220 000,00  222 875,41  111,44 101,31
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30 400,00  30 400,00  30 400,00  100,00 100,00
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 301 700,00  450 000,00  452 719,72  150,06 100,60
<br> 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze
zemědělského půdního fond
<br> 2 000,00  2 000,00  1 911,00  95,55 95,55
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr <.>
kom. odpadu
<br> 64 800,00  66 500,00  66 474,00  102,58 99,96
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 2 000,00  2 000,00  1 850,00  92,50 92,50
0000 1361 Správní poplatky 300,00  300,00  200,00  66,67 66,67
0000 1381 Daň z hazardních her   4 500,00  4 225,61  ****** 93,90
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě
<br> výh.hr.př <.>
3 000,00  1 500,00  1 371,40  45,71 91,43
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 200 000,00  217 000,00  217 295,44  108,65 100,14
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z
všeob.pokl.správy SR
<br>   11 773,00  11 773,00  ****** 100,00
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci
souhr.dot.vztahu
<br> 57 800,00  57 800,00  57 800,0...

Načteno

edesky.cz/d/2451143

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz