« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Osek ze dne 30.* 10.2018
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br> Pro gram:
<br>.Úvod,složení slibu
<br>.Určení zapisovatele a schválení programu
<br>.Jmenování ověřovatelů zápisu
<br>.Volba starosty a místostarosty
<br>.Zřízení finančního,kontrolního a kulturního výboru.Rozhodnutí o odměnách členů zastupitelstva
<br>.Dohody o provedení práce
<br>.Jednací řád _
<br>.Finanční dar na opravu kostelní věže
<br> 10.Rozpočtové opatření č.4/2018
<br> 11.Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce 12.ČEZ Distribuce,a.s.— smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
<br> 13.Diskuse
<br> 14.Závěr
<br> \DOG—QGUI-P—UJN—
<br> Přítomni: viz presenční listina,počet přítomných zastupitelů 7
<br> Jednání:
<br> ].Jednání zahájil a dále řídil starosta obce Ing.XXXXX XXXXX.Noví zastupitelé složili slib <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s programem jednání.Dále navrhl zařadit do programu nový bod č.5 „Rekapitulace minulého volebního období a plány do nového volebního období“.Program vč.nového bodu schválen 7 hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> Zapisovatelem programu navržen XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Ověřovateli zápisu navrženi XXXXX XXXXXXX a XXXXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce seznámil přítomné s výsledky voleb do zastupitelstva obce.Zastupitelé vzali na vědomí <.>
<br> Zastupitelé obce navrhli,aby ve funkci starosty obce nadále pokračoval Ing.XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů.!
<br> Dále zastupitelé navrhli,aby i ve funkci místostarosty obce nadále pokračovaí XXXXX XXXXX.Schváleno X hlasy přítomných zastupitelů <.>
<br> X.Starosta obce zrekapituloval akce a investice,které proběhly v minulém volebním období,vletech 2015 — 2018:
<br> Rekonstrukce chodníku do Sobotky
<br> Rekonstrukce autobusové zastávky
<br> Rekonstrukce plochy před cykloservisem
<br> Vybudování sběrného místa na tříděný odpad
<br> Rekonstrukce XXXXX a bu...

Načteno

edesky.cz/d/2447399

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz