« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy -uzavírka přejezdu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy -uzavírka přejezdu
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
strana 1 / 6
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Dle rozdělovníku
<br> Datum: 26.října 2018
JID: 170691/2018/KUUK
Číslo jednací: 4640/DS/2018
Vyřizuje/linka: Ing.Jiří Bárta/329
E-mail: barta.j@kr-ustecky.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br>
Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
podle § 77 odst.1 písm.b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích <,>
spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
<br> - v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského
<br> řešení
<br>
v lokalitě: - silnice I.třídy č.I/27 v Žiželicích - viz vložená přehledná situace +
Přehled křižovatkových úseků
<br>
<br> z důvodu: - upozornění na dopravní omezení na silnici č.I/27 v Žiželicích +
vyznačení objízdných tras
<br>
<br> v rámci akce: - „Uzavírka železničního přejezdu P63,drážní km 106,150 v obci
Žiželice“
<br>
za dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu probíhající akce,tj.max <.>
na období: od 19.11.2018 do 21.11.2018.Po jejím ukončení bude přechodné
dopravní značení neprodleně odstraněno <.>
<br> 2.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být
v souladu s Vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,dále v souladu s ČSN ...

Načteno

edesky.cz/d/2443958

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz