« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

87.pdf
*KUMSX020TI9D*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Zveřejnění opatření obecné povahy
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel podle § 5
odst.1 a 2 a § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),zveřejňuje podle § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Aktualizaci Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje – opatření obecné povahy na úředních deskách obecních v obcích,jejichž
správních obvodů se toto opatření obecné povahy týká.Opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č.9/957
dne 13.9.2018.Nedílnou součástí opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje jsou tyto přílohy:
<br> 1.Textová část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
2.Grafická část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
3.Rozhodnutí o námitkách uplatněných podle § 39 odst.2 stavebního zákona
4.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle §37 odst.3 stavebního zákona
5.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle §39 odst.2 stavebního zákona
6.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj
7.Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 37 odst.6 stavebního zákona
8.Sdělení o zohlednění stanoviska podle § 37 odst.6 stavebního zákona
9.Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem podle Přílohy č.4 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
1...

Načteno

edesky.cz/d/2443666

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz