« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

87.pdf
*KUMSX020TI9D*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor územního plánování a stavebního řádu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Zveřejnění opatření obecné povahy
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel podle § 5
odst.1 a 2 a § 7 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),zveřejňuje podle § 173 odst.1 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Aktualizaci Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje – opatření obecné povahy na úředních deskách obecních v obcích,jejichž
správních obvodů se toto opatření obecné povahy týká.Opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje usnesením č.9/957
dne 13.9.2018.Nedílnou součástí opatření obecné povahy Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje jsou tyto přílohy:
<br> 1.Textová část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
2.Grafická část A-ZÚR MSK zpracovaná projektantem
3.Rozhodnutí o námitkách uplatněných podle § 39 odst.2 stavebního zákona
4.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle §37 odst.3 stavebního zákona
5.Vyhodnocení připomínek uplatněných podle §39 odst.2 stavebního zákona
6.Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj
7.Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 37 odst.6 stavebního zákona
8.Sdělení o zohlednění stanoviska podle § 37 odst.6 stavebního zákona
9.Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem podle Přílohy č.4 Vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
1...

Načteno

edesky.cz/d/2443666

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz