« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení - veřejná vyhláška Z-2812/00 - CVZ IV ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska__SJ_2812_bez_SEA.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o společném jednání a vystavení návrhu změny
<br> Z 2812/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> (MČ Praha - Nebušice; Výstavba rodinných domů,zachování pruhu zeleně)
<br> V souladu s § 50 odst.2 a 3 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního
plánování,oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 2812/00 ze skupiny
celoměstsky významných změn IV Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy v režimu samostatného pořizování (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o
návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace <.>
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl.m.Prahy č <.>
33/31 ze dne 12.12.2013,kterým bylo schváleno zadání této změny <.>
<br> Společné jednání se bude konat dne 21.11.2018 od 13.00 hod <.>
<br>
v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy <,>
Jungmannova ul.35/29,Praha 1,v době od 5.11.2018 do 21.12.2018 včetně <.>
<br> V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP vystaven k nahlédnutí:
- způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
<br> v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Vlna celoměstsky významných
změn IV – návrh změny Z 2812/00)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
zemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - v kancelá...

Načteno

edesky.cz/d/2438097

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz