« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z ustavujícího jednání ZO 31.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z ustavujícího jednání ZO 31.10.2018
Obec Boháňka
<br>
Boháňka 27,508 01 Hořice,IČO 00271357,není plátcem DPH <,>
<br> č.ú.10028541/0100 Komerční banka Jičín <,>
<br> tel.602564997,e-mail: ou@bohanka.org,www.bohanka.org
<br>
<br>
<br>
<br> Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného dne 31.10.2018,od 18:00 hodin <.>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Boháňka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Boháňka („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.491/2001 Sb.<,>
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění <.>
<br>
Předsedající schůze konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s §
91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,konalo do
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018 žádný návrh nebyl podán).Informace podle
§ 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Boháňka zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 23.10.2018 do 30.10.2018
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br>
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva),chybí XXX XXXX.Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ XX odst.X zákona o
obcích) <.>
<br>
<br> * * *
<br> Složení slibu členy zastupitelstva
<br>
Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí
a o z...

Načteno

edesky.cz/d/2436036

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz