« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změn ÚPmB B1/13 - 0, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu změn ÚPmB B1/13 - 0, formát    
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Kounicova 67,601 67 Brno
<br> ___________________________________________________________________________________
Č.j.: MMB/0427140/2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2 a 3 zákona č.183/2006
Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst <.>
2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejné projednání
upraveného Návrhu změny Územního plánu města Brna B1/13-0
<br> včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území <.>
______________________________________________________________
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br> v úterý 27.listopadu 2018 v 16:00 hod <.>
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.426 <,>
<br> Kounicova 67,Brno <.>
<br> Změna ÚPmB B1/13-0 vymezuje zpřesněný koridor územní rezervy dálnice D43,varianta Bystrcká,v
rozsahu hranice statutárního města Brna,a v rámci tohoto koridoru navrhuje funkční využití,které
odpovídá dlouhodobému využívání pozemků tak,aby byla zajištěna úplnost územního rozsahu ÚPmB
na celém území města <.>
<br> Upravený Návrh změny Územního plánu města Brna B1/13-0 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od čtvrtka 25.10.2018 do středy 5.12.2018
v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,dále
bude k dispozici na internetové adrese:
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/navrhovane-zmeny-upmb/zmena-b113-0/navrh-rozcestnik/ <.>
<br> Dle § 52 odst.2 stavebního zákona námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,vlastník,správce nebo provozovatel veřejné dopravní
nebo veře...

Načteno

edesky.cz/d/2422011

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz