« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Site - Such, Lys

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2018-154291.pdf
se sídlem Československé armády 23,160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / IČO: 00063703
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> ODBOR VÝSTAVBY
<br>
Č.J.: MCP6 240334/2018 V Praze dne: 29.10.2018
SPIS.ZN.: SZ MCP6 154291/2018/OV/MK
Značka: P-513/9/Lysolaje
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
Kontaktní spojení: XXX XXX XXX / lmajkusova@prahaX.cz
Referentské č.:98/18
Příloha: ověřená situace výkres č.C.4.1,C.4.2 z 6/2018
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Odbor výstavby Úřadu m.č.Praha 6,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění
pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
27.6.2018 podal
<br> T-Mobile Czech Republic a.s <.>,IČO 64949681,Tomíčkova 2144/1,Praha 4-Chodov,148 00
Praha 414,kterou zastupuje společnost
ProtelPro,spol.s r.o <.>,IČO 47121271,zast.Janou Barchánkovou,Na Hutmance 300/7,158 00
Praha 5
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s n á z v e m
<br> "Připojení objektů FTTS na síť TMCZ 11.stavba Praha 6 - Suchdol,Lysolaje SITE 12612 <,>
12613"
<br> Praha,Suchdol,Lysolaje,ulice Kamýcká,Lysolajská,Gagarinova,Sídlištní,Rozvojová
<br>
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č.513/9 (ostatní plocha),parc.č.513/171 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lysolaje,parc.č.1627/6 (ostatní plocha),parc.č.2296/1 (ostatní plocha),parc.č <.>
2296/2 (ostatní plocha...

Načteno

edesky.cz/d/2422002

Meta

Stavební informace   Pronájem   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz