« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK, formát    
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> Odbor dopravy
<br> Č.j.: MMB/0428356/2018 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.; 5400/OD/MMB/0428356/2018 lng.Lang /542174217 24.10.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle & 77 odst,1 písm.c) a „5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK č.j.KMB-227361-1/ČJ-2018-0600DI,ze dne 10.10.2018 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením & 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů.na základě žádosti:
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Pod Šternberkcm 306.763 02 Zlín,lČ: 042 62 701 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místních pozemních komunikacích Hatě,Zatloukalova a na veřejně přístupné účelové komunikaci příjezd k MŠ podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni <,>
<br> z důvodu opravy kanalizace na ul.Hatě v úseku Zatloukalova — F edrova <.>
<br> Předpokládané termíny realizace je v období 31.10.2018 — 30.4.2019.Skutečné terminy budou upřesněny v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí.kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spřislušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povmností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentaci a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komu...

Načteno

edesky.cz/d/2412121

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz