« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaska_oznameni_zadani.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Síd lo : Mar i áns ké nám.2,110 01 P raha 1
<br> P racovi š t ě : Jungmanno va 35 /29,1 10 00 P raha 1
<br> te l.: 236 001 111,fax: 236 007 142
<br> e-mai l : post a@praha.eu,ID DS: 48 ia97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o projednání návrhu zadání změny/úpravy
<br> U 1345/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního
<br> města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
<br> oznamuje projednání návrhu zadání změny/úpravy U 1345/00 Územního plánu
<br> sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „návrhu zadání změny/úpravy“) <.>
<br> Pořízení změny/úpravy U 1345/00 ÚP SÚ HMP bylo schváleno usnesením
<br> Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen „ZHMP“) č.38/92 ze dne 14.6.2018 <.>
<br> Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změny/úpravy je zveřejněna
<br> na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 24.10 <.>
<br> 2018 do 23.11.2018 včetně <.>
<br> V téže době je v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání
<br> změny/úpravy vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Úpravy
<br> územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy → Úprava U 1345/00)
<br> - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/
uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index <.>
<br> html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.338 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
<br> pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné ...

Načteno

edesky.cz/d/2410336

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz