« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o vydání změn 2776/00 a 2794/00

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_dpopisu_Vyhlaska_VP_2776_2794.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: Kont akt ní cent rum: 12 444,fax: 236 007 157
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br>
o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn
Z 2776/00 a Z 2794/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br>
(MČ Praha 6 – prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice a
MČ Praha 9 – přeměna území na smíšenou zástavbu městského typu)
<br> a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hl <.>
m.Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje
o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn Z 2776/00 a Z 2794/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“)
oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na
udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.31/29 ze dne 19.9.2013 a usnesení č.16/67 ze dne 28.4.2016 <,>
kterými byla schválena zadání těchto změn,projednaná v rámci celoměstsky významných
Změn vlny IV ÚP <.>
Zpracované návrhy Změn ÚP a dokumentace VVURÚ byly v souladu s § 50 stavebního
zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne 23.5.2017 <.>
Zastupitelstvo hl.m.Prahy usnesením č.39/86 ze dne 6.9.2018 schválilo výběr varianty B
návrhu Z 2776/00 ÚP pro další fázi pořizování <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43 odst.4
(poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona a v ...

Načteno

edesky.cz/d/2408487

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz