« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za 3. Q 2018 + zřízené PO Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za 3. Q 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha MŠ k 30.9.2018
Příloha č.5 - A.4 <.>
<br> sestavená k 30.09.2018
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo,právní forma a předmět podnikání účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Příspěvková organizace
Předškolní vzdělávání
<br> 70983852IČ:Okamžik sestavení:
<br> Číslo
Název položky účet
<br> P.I <.>
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
<br> Majetek a závazky účetní jednotky
<br> Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 901
<br> 902
905
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Syntetický
položky
<br> OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
61 376,89 58 457,89
<br> 0,00 0,00
<br> 61 376,89 58 457,89
0,00 0,00
<br> P.II <.>
<br> 0,00 0,00 1 <.>
2 <.>
<br> 911
0,00 0,00
0,00 0,00
<br> 912
<br> 0,00 0,00
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
<br> 915 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00916
<br> 3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky
<br> Vyřazené pohledávky
Vyřazené závazky 4.906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> z transferů
<br> Krátkodobé podmíněné závazky předfinancování transferů
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
<br> Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
<br> Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 913
<br> 914
<br> 0,00 0,00
<br> Program IIS - QUIT,s.r.o <.>
1/6
<br>
<br> Číslo
Název položky účet
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Syntetický
položky
<br> OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00922
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br> 923 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00924
<br> 5 <.>
<...
Výkaz zisků a ztrát MŠ k 30.9.2018
sestavený k
<br> IČ
<br> 30.09.2018
<br> 7 0 8 3 8 5 29
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> Název nadřízeného orgánu
<br> 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
Ministerstvo financí
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Číslo položky Hlavní činnost
<br> MINULÉ OBDOBÍ
Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Hospodářská
činnost Hlavní činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 0,001 585 871,59 0,001 879 268,56
<br> I.Náklady z činnosti 0,001 585 871,59 0,001 879 268,56
<br> 1.Spotřeba materiálu 0,00148 342,90501 0,00239 519,70
<br> 2.Spotřeba energie 0,000,00502 0,000,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0,000,00503 0,000,00
<br> 4.Prodané zboží 0,000,00504 0,000,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 0,000,00506 0,000,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 0,000,00507 0,000,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 0,000,00508 0,000,00
<br> 8.Opravy a udržování 0,001 630,00511 0,000,00
<br> 9.Cestovné 0,000,00512 0,000,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 0,000,00513 0,000,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,000,00516 0,000,00
<br> 12.Ostatní služby 0,00104 950,00518 0,0056 665,80
<br> 13.Mzdové náklady 0,00955 482,00521 0,001 140 082,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 0,00313 396,00524 0,00382 537,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 0,003 937,27525 0,004 581,82
<br> 16.Zákonné sociální náklady 0,0018 434,42527 0,0028 322,24
<br> 17.Jiné sociální náklady 0,000,00528 0,000,00
<br> 18.Daň silniční 0,000,00531 0,000,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 0,000,00532 0,000,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 0,000,00538 0,000,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,000,00541 0,000,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 0,000,00542 0,000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 0,000,00543 0,000,00
...
Rozvaha MŠ k 30.9.2018
OBEC RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> Název nadřízeného orgánu
<br> 417 62 RTYNĚ NAD BÍLINOU
<br> podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
Ministerstvo financí
<br> ROZVAHA
<br> sestavená k
<br> IČ
<br> 30.09.2018
<br> 7 0 8 3 8 5 29
<br> (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA
<br> RTYNĚ NAD BÍLINOU 34
RTYNĚ NAD BÍLINOU417 62
<br> Název,sídlo účetní jednotky,IČ
<br> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
<br> Číslo položky
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> OBDOBÍ
<br> MINULÉ
Název položky Syntetický
<br> účet
BĚŽNÉ
<br> 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 2 243 510,56 216 259,23311 813,50 1 931 697,06
<br> A.Stálá aktiva 311 813,50 0,00311 813,50 0,00
<br> I.Dlohodobý nehmotný majetek 9 358,00 0,009 358,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,000,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,000,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,000,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,000,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 358,00 0,009 358,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
majetek
<br> 0,00 0,000,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,000,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 302 455,50 0,00302 455,50 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,000,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,000,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,000,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí
<br> 0,00 0,000,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,000,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 302 455,50 0,00302 455,50 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek
<br> 0,00 0,000,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0,000,00 ...
Hlavní kniha obce k 30.9.2018
Název SU
<br> Zůstatek
<br> DalMá dáti
<br> Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty
<br> Obec Rtyně nad Bílinou,IČO:00266574 KEO-W 1.11.225 / Ucu02
<br> Hlavní kniha (předvaha) analytická
strana:
<br> 15.10.2018
<br> 1 / 8
<br> SU AU Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal
<br> zpracováno:
09/2018
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - KEO018 0000 129 537,00 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129 537,00 0,00 10 890,00 0,00 0,00 0,00 140 427,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek -Územní plán019 0000 407 019,00 0,00 133 100,00 0,00 0,00 0,00 540 119,00
<br> 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 407 019,00 0,00 133 100,00 0,00 0,00 0,00 540 119,00
<br> Stavby - bytové domy bez zástavy a věcných břemen021 0100 26 829 874,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 829 874,40
<br> Stavby - bytové domy zástava i věcná břemena021 0101 4 232 100,00 0,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 1 832 100,00
<br> Stavby - bytové domy pouze věcná břemena021 0102 0,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00
<br> Stavby - budovy pro služby obyvatelstva bez zástavy a V021 0200 4 360 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 360 223,00
<br> Stavby - komunikace a veřejné osvětlení021 0400 3 908 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 908 177,00
<br> Stavby - ostatní stavby /kapličky,čekárny,vodohosp.opatř021 0600 63 820 347,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 820 347,30
<br> 021 Stavby 103 150 721,70 0,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 103 150 721,70
<br> Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí022 0000 3 052 769,00 0,00 260 997,00 133 382,00 0,00 0,00 3 180 384,00
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 3 052 769,00 0,00 260 997,00 133 382,00 0,00 0,00 3 180 384,00
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek028 0000 1 090 639,05 0,00 163 097,00 8 280,00 0,00 0,00 1 245 456,05
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 090 639,05 0,00 163 097,00 8 280,00 0,00 0,00 1 245 456,05
<br> Pozemky - lesní pozemky031 0200 291 500,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2...
Plnění rozpočtu obce k 30.9.2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 30.9.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Rtyně nad Bílinou Rtyně nad Bílinou 34,417 62 Rtyně nad Bílinou
<br> 002665742018 9
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 800 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00 1 815 179,61100,84 100,84
<br> 0000 200 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 26 837,0813,42 13,42
<br> 0000 180 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 180 000,00 158 188,8887,88 87,88
<br> 0000 1 900 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 900 000,00 1 457 945,6276,73 76,73
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 185 000,00 184 870,000,00 99,93
<br> 0000 3 600 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000,00 3 429 244,5995,26 95,26
<br> 0000 1 000,001332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00100,00 100,00
<br> 0000 14 800,001361 Správní poplatky 19 800,00 18 900,00127,70 95,45
<br> 0000 40 000,001381 Daň z hazardních her 54 000,00 42 567,66106,42 78,83
<br> 0000 1 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 725 383,4360,45 60,45
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 28 500,00 28 500,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 155 300,00 155 300,000,00 100,00
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 93 170,00 93 170,000,00 100,00
<br> 8 935 800,00 9 416 770,00 8 137 086,870000 * 91,06 86,41
<br> 8 935 800,00 9 416 770,00 8 137 086,87000 ** 91,06 86,41
<br> 2411 145 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 167 000,00 124 905,8586,14 74,79
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2390044

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz