« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Římskokatolická farnost Hořetice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejnoprávní smlouva
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
<br> Obec Žiželice
<br> zastoupene starostou obce XXXXXX XXXX sídlem Žiželice ?.Žatec XXX X:
<br> IČO: 2657?2
<br> Bank.spojení: KB Žatec.! 1527431r01oo
<br> dále jen obec
<br> Římskokatolická farnost Hořetice
<br> Zastoupené Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> sídlem XXX XX Liběšice u žatce X
<br> IČO: 64018253
<br> Bank.spojení: ČSOB a.s.„divize Poštovní spořitelna 23014393663010 dále XXX p r'- íj e m (' ::
<br> uzavírají podle 5 103 Zákona č.2502000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,a (5 85 písm.c)) zákona č.<.> 12812000 Sb.<.> o obcích.tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU o POSKYTNUTÍ DOTACE
<br> čl.1
<br> Obec poskytuje příjemci účelovou dotaci na projekt "Oprava kostela sv.Vavřince v Hořetieích“,pro rok 2018 ve výši 50 000,- Kč.slovy: Padesáttisíc korun českých,a to na základě řádně podané žádosti ze dne 15.02.2018
<br> Obec se zavazuje dotaci v plné výši poskytnout příjemci ina jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy“.a to do 30.10.2018
<br> čl.[] Při čerpání této dotace se příjemce zavazuje dodržet tyto podmínky:
<br> 1.Poskytnutou dotací čerpat pouze na real izaci akce uvedené v čl.1 a specifikace kterou uvedl příjemce ve své žádosti ze dne 15.02.2018 <.>
<br> 2.Nepřevádet dotaci na jiné fyzické a právnické osoby,pokud se nejedná o přímou úhradu související 3 akcí dle čl.I <.>
<br> 3.Úhrady provádět pouze na provoz na základě objednávek.smluv a k nim náležejících faktur,pokladních dokladů <.>
<br> 4.Projekt realizovat a dotaci vyčerpat nejdéle do 30.11.2018.vyúčtovat nejpozději do 20.12.2018.Vyúčtování musí obsahovat rozpis.skutečných nákladů na jednotlivé položky- fotokopie účetních dokladů (faktury.nebo doklad zaplacení v hotovosti),seznam předložených účetních dokladů.Dále fotokopie dokladů o uskutečnění úhrad faktur — tj.kopie výpisů z účtu,v případě plateb v hotovosti kopie výdajových pokladních dokladů <.>
<br> 5.V případě.že příjemce nevyčerpá celou dotaci ve stanoveném termínu je povinen tyto nevyčerpané prostředky vrátit obci na ...

Načteno

edesky.cz/d/2387897


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz