« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis ze 47. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 25. 9 .2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> Zápis ze 47.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 21.8.2018
<br> Místo zasedání: Obecní úřad Třešovice
<br> Zastupitelstvo obce Třešovice Číslo jednací: 0UTŘ/92/2018
<br> Přítomni: XXXXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápi5u,schválení programu
<br> 3.Projednání žádosti o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov 4.Ostatní
<br> 5.Diskuze
<br> 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXX & XXXXXX XXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
<br> Usneseníč.38/18 schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se: O
<br> 3.Projednání žádosti o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov
<br> Dne 22.8.2018 byla na OÚ Třešovice doručena žádost o finanční příspěvek na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov pro rok 2018.Zastupitelstvo obce rozhodlo o finančním příspěvku ve výši 1.000; Kč <.>
<br> Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostku Janu Vohryzkovou <.>
<br> Usneseníč.39/18 schváleno
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se: O
<br> Obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> IČO: 00667897,tel.724189595,e-mail: obectresovice©seznam.cz
<br> 4.Ostatní
<br> 5.Diskuze — nebyly vzneseny žádné návrhy do diskuze Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod <.>
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/2383016

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz