« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Veřejná vyhláška AOPK ČR - ochrana hub

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška AOPK ČR - ochrana hub
ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY
Dobrovského 332
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 494 539 541
e-mail: orlhory@nature.cz
http://www.nature.cz
IDDS: kpddyvy
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0081/VC/2018-3 VYŘIZUJE: Mgr.Zuzana Mruzíková DATUM: 8.10.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,regionální pracoviště Východní
Čechy,oddělení správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory (dále jen "Agentura" nebo
"AOPK ČR") jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust.§ 75 odst.1 písm.e) ve spojení s ust <.>
§ 78 odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen
„zákon“),podle ust.§ 144 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen
„správní řád“) tímto
<br> u v ě d o m u j e účastníky řízení o zahájení správního řízení o žádosti Mykologického
kroužku Trutnov,z.s <.>,IČ: 06840426,se sídlem: Na Svobodě 101,541 01 Trutnov (dále jen
"Mykologický kroužek" nebo „žadatel“),která byla dne 29.8.2018 doručrena na KÚ KHK ve věci
povolení výjimky
<br>  podle ustanovení § 56 odst.1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů rostlin uvedených v § 49 odst.1 zákona,konkr.ze zákazu
sběru,držení a dopravování zvláště chráněných druhů hub <,>
<br>  podle ustanovení § 73 odst.2 zákona v souvislosti s plánovanou výzkumnou a
osvětovou činností žadatele <.>
<br> Žádost se vztahuje na sběr 27 kriticky ohrožených,13 silně ohrožených a 6 ohrožených
druhů hub uvedených v příloze II vyhlášky č.395/1992 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení
zákona – viz Příloha č.1 níže,dále se žádost vztahuje na držení sebraných hub,jejich zkoumání a
prezentování na veřejnosti (a s tím související dopravování).Druhy hub jsou v žádosti
Mykologického kroužku rozděleny do dvou skupin,podle záměru k využití pro výzkumné či
osvětové účely.Žádost se vztahuje na konkrétní lokality,které jsou zvláště chráněným územím
ve smyslu zákona <.>
<br> Agentura obdržela dne 13.9.2018 usnesení Krajského ú...

Načteno

edesky.cz/d/2380587

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz