« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Závěrečný účet obce Lesná za rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Lesná za rok 2017
Závěrečný účet obce Lesná za rok 2017
<br> (© 17 zákona č.25 0/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů)
<br> Údaie () plnění nříimů a výdaiů za rok 2017
<br> Schválený rozpočet Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet plnění
<br> Třída 1 — daňové příjmy 1 188 500,-- 1 197 354,—— 1 197 060,49 99,98
<br> Třída 2 — nedaňové příjmy 156 500,-— 330 165,-- 326 120,74 98,77
<br> Třída 3 — kapitálově příjmy 0 0 O
<br> Třída 4 - přijaté transfery 55 000,-- 285 050,10 285 050,10 100,——
<br> Příjmy celkem 1 400 000,-- 1 812 569,10 1 808 231,33 99,76
<br> "Třída 5 * běžné výdaje 1 273 000,—— 1 639 729,10 1 457 434,87 88,88
<br> Třída 6 — kapitálové výdaje 127 000,—— 246 500,—- 237 264,-- 96,25
<br> Výdaje celkem 1 400 000,—- 1 886 229,10 1 694 698,87 89,85
<br> Třída 8 — financování 206 632,46
<br> Hospodářská činnost
<br> Náklady celkem 137 109,28
<br> Výnosy celkem 232 742,-—
<br> Zisk 76 705,——
<br> Stavy na bankovních účtech k 31.12.2017
<br> Běžný účet — Išomerční banka 2 203 303,38 Kč
<br> Běžný účet — CNB 213 394,74 Kč
<br> Hotovost v pokladně k 31.12.2017 2104,-— Kč
<br> Přijaté dotace:
<br> 41 12 - běžná neinvestiční dotace na správu 57 800,——
<br> 4122 — neinvestiční dotace — oprava komunikací,has.soutěž 136 100,——
<br> 4222 — investiční dotace na územní plán 75 000,--
<br> Údaje o stavu majetku k 31.12.2017
<br> 018 - pasport místních komunikací 19 058,—-
<br> 019 - územní plán obce 183 397,—-
<br> 021 — budovy,stavby 9 137 409,31
<br> 022 „ samostatne movité věci 315 264,--
<br> 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 496 147,64
<br> 031 - pozemky 2 707 858,99 032 - kulturní předměty 1,-- 041 * nedokončený dl.nehm.majetek 121 000,—- 069 — ost.dlouhodobý fin.majetek 38 200,—- 901 - jiný drobný dlouhod.nehmotný rnaj.11 424,—— 902 — jiný drobný dlouhodobý hmotný maj.10 898,--
<br> Součástí závěrečného účtu obce je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná za rok 2017 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> F...

Načteno

edesky.cz/d/2380309

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz