« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o prodeji majetku - části pozemků č.p. 628 a 684 v k.ú. Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o prodeji majetku - části pozemků č.p. 628 a 684 v k.ú. Lipence

Záměr o prodeje částí pozemků č.parc.628 a č.684,ulice V Roklích,Praha-Lipence
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47,IČ 241434,e-mail mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,telefon 25792 4350,25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o prodeji majetku
Městská část Praha - Lipence,IČ 241431
v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze,podle usnesení Rady městské části
č.20/10-2015 ze dne 5.10.2015 <,>
sděluje záměr prodat části dvou pozemků v ulici V Roklích,k.ú.Lipence <,>
ve vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části Praha Lipence <,>
přímému zájemci o koupi,Petru Bobysudovi,V Roklích 60,Praha 5 - Lipence
1.Předmět prodeje
Předmětem prodeje jsou části pozemků parc.č.č.628 (díl b,cca 16m2) a část poz.č.684 (díl a,cca
1m2),v ulici V Roklích,kat.úz.Lipence <.>
2.Současné využití <.>
Pozemky tvoří části zelených ploch v ulici a nacházejí se mezi zpevněnou komunikací a oplocením
žadatele –zájemce o koupi.Na pozemku nejsou žádná zařízení nebo jiný majetek hl.města-městské
části.Pozemek nelze využít k rozšíření staveb pro bydlení nebo jiné zástavbě <.>
3.Odůvodnění prodeje <.>
O koupi projevil vážný zájem a písemně XXX XXXX XXXXXXX,V Roklích XX; pozemek by využil na zřízení
vjezdu na pozemek za rodinným domem č.p.60,současně by byla narovnána linie oplocení pro
zřízení posuvných vjezdových vrat k uvedenému rodinnému domu <.>
4.Cena <.>
Cena prodávaných částí pozemků bude určena znalecký posudkem a prodejní cena nesmí být nižší
než cena podle znaleckého posudku <.>
5.Podmínky prodeje <.>
Žadatel –budoucí nabyvatel uhradí prodávajícímu náklady spojené s pořízením znaleckého posudku
ceny a pořízení geometrického plánu na oddělení částí z pozemků parc.č.628 a poz.č.684,oba k.ú <.>
Lipence <.>
Budoucí nabyvatel zajistí na vlastní náklady projednání,přemístění nebo úpravy na inženýrských
sítích,pokud se jich změna hranice pozemků prodejem dotkne <.>
Obsah,podmínky a zveřejnění záměru k prodeji výše uvedených částí pozemků schválila Rada MČ
Praha-Lipence dne 5.10.2015 <.>
Prodej podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence a souhlasu příslušného útvaru
Magistrátu hlavního města Prahy <.>
6.Ostatní informace,zrušení záměru a prodeje <.>
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách prodávajícího <.>
Námitky proti tomuto záměru lze podat do 15 dnů od jeho zveřejnění na adrese vyhlašovatele <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru má právo prodej zrušit i bez uvedení důvodu; zájemci o koupi nepřísluší
žádná náhrada nebo kompenzace nákladů či ztráty času <.>
V Praze Lipencích dne 7.10 2015
XXXXXX XXXXX,starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: X.10.2015
Sňato dne:26.10.2015

Načteno

edesky.cz/d/237737


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz