« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Uzavírka-most Březina-vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Uzavírka-most Březina-vyhláška
Městský úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460,393 01 Pelhřimov Cj.: 0D/1203/2018-3/OOP/Kr v Pelhřimově dne 3.10.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Měsrský úřad Pelhřimov oddělení silničního hospodářství Pražská 2460,Pelhřimov podle ust.& 124,odst.6 zákč.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),na základě žádosti obce AZ SANACE a.s <.>,IČ 250 33 514 Pražská 53,400 01 Ústí nad Labem zastoupené na základě doložené plné moci právnickou osobou HPN projekt s.r.o <.>,IČ 015 12 595,394 12 Obrataň 93 podané dne 10.9.2018,po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 12.9.2018,č.j.[(RM-47159- 2/ČJ-2018-161706-D1NG a po posouzení žádostí v souladu s ustanovením % 77,odst.1,písm.e) zákona v návaznosti na ustanovení g 171 a č; 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> s t a n o v u j e na základě ust.& 77,odst.5 zákona přechodnou (% 61,odst.3 zákona) úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy v rozsahu ORP Pelhřimov umístěním doplavního značení (vyh1.č.294/2015 Sb.) — podle dopravně inženýrského opatření (nedílná součást tohoto opatření) z důvodu uzavírky silnice č.11/129 — most ev.č.129-003 <.>
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady.Přechodné DZ bude osazeno po dobu konání akce.Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto <.>
<br> Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření,které je součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava se stanovuje: od 8.10.2018 do 31.10.2018
<br> Odpovědná osoba: XXXXX XXXXXX,HPN projekt s.r.o <.>,tel.: 720 699 496
<br> Podrobnosti o užití a umístění dopravního značení upravují TP 66 a ČSN EN 12899-1
<br> Po skončení akce bude DZ uvedeno do původního stavu a předáno správci komunikace <.>
<br> Výše stanovená úprava provozu na p...

Načteno

edesky.cz/d/2363391

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz