« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Opatření obecné povahy ÚP Kuňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_deska
OBEC KUŇOVICE
<br>
OBEC KUŇOVICE
<br> PSČ 257 65 ČECHTICE
<br> kunovice.bn@seznam.cz
<br> Tel:725 021 666
<br>
Č.j.:
V Kuňovice dne 1.10.2018
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2018
<br>
<br> Územní plán Kuňovice
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Kuňovice,příslušné podle ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za
<br> použití ustanovení § 43 odst.4 a § 54 odst.2 stavebního zákona,§ 171 a následujících zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),§ 13 a přílohy č.7
<br> vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> v y d á v á
<br> Územní plán Kuňovice
<br>
<br> (dále jen také „územní plán“ či „ÚP“),zhotovený Ing.arch.Tomášem Russe – Na Čeperce 533,257 51
<br> Bystřice,číslo autorizace ČKA 03 228 <.>
<br> Územní plán Kuňovice obsahuje:
<br> Územní plán - textová část – příloha č.1
<br> Územní plán – grafická část – příloha č.2
<br> Grafická část obsahuje 3 výkresy:
<br> výkres č.1 Výkres základního členění území 1: 5000
<br> výkres č.2 Hlavní výkres 1: 5000
<br> výkres č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací 1: 5000
<br>
<br>
<br>
Opatření obecné povahy č.1/2018 –Územní plán Kuňovice
<br>
<br> 2
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br> Odůvodnění Územního plánu Kuňovice (září 2018) zpracované projektantem v rozsahu části II.odst.1
<br> přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,je nedílnou součástí tohoto odůvodnění a obsahuje:
<br>
<br> Textová část odůvodnění– příloha č.3
<br> Grafická část odůvodnění – příloha č.4
<br> Grafická část odůvodnění obsahuje 3 výkresy:
<br> výkres č.o1 Koordinační výkres 1: 5000
<br> výkres č.o2 Výkres širších vztahů 1: 100000
<br> výkres č.o3 Výkres předpokládaných záborů ZPF 1: 5000
<br>
<br> Textová část odůvodnění Územního plánu ...

Načteno

edesky.cz/d/2362821

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz