« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Zápis ze 41. zasedání ZO ze dne 26. 9. 2018 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 41 ze dne 26. 9. 2018.docx [0,02 MB]
Zápis ze 41.zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2018
<br>
Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce (dále jen ZO),viz prezenční listina.Zasedání byla přizvána účetní OÚ p.XXXX XXXXXXXX <.>
<br> Návrh programu:
X.Zahájení – schválení programu zasedání <.>
2.Návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3.Kontrola usnesení ze 40.zasedání ZO <.>
4.Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s Povodí Labe HK <.>
5.Projednání dodatku č.1 ke kupní smlouvě na odkup pozemku v Janatově <.>
6.Projednání územní studie Lodín – Lokalita Z2 <.>
7.Projednání smlouvy o právu provedení stavby inženýrských sítí Kanalizace Janatov <.>
8.Informace starosty <.>
9.Diskuse <.>
10.Závěr <.>
<br> Ad.1.Starosta zahájil zasedání a požádal ZO o schválení programu zasedání <.>
USNESENÍ: Program zasedání byl členy ZO schválen <.>
Hlasování: Pro 4 – 0 – 0 <.>
<br> Ad.2.Starosta přednesl ke schválení návrh na zapisovatele p.Fučíkovou a ověřovatele zápisu p.Moniku Dvořákovou a p.XXXXXXX XXXXXXX <.>
<br> Ad.X.Místostarosta seznámil ZO s plněním usnesení z minulého zasedání č.40.Konstatoval,že všechna usnesení byla splněna <.>
USNESENÍ: ZO vzalo informaci na vědomí <.>
<br> Ad.4.Starosta seznámil ZO s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene obce Lodín s Povodím Labe HK a o přípravě výstavby kanalizace od Janatova
USNESENÍ: ZO Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Lodín a Povodím Labe HK schválilo <.>
Hlasování: Pro 5 – 0 – 0
<br> Ad.5.Starosta přednesl ke schválení návrh dodatku č.1 ke kupní smlouvě na odkup pozemku p.č.541/25 u pomníku v Janatově od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových HK do vlastnictví obce za částku 12 000,- Kč <.>
USNESENÍ: ZO Dodatek ke smlouvě na odkup pozemku od ÚZSVM schválilo <.>
Hlasování: Pro 5 – 0 – 0
<br> Ad.6.Starosta přednesl ke schválení návrh územní studie na pozemcích
parc.č.208,209/2,209/3,209/4,212/2,213/3 v k.ú.Lodín vedené v ÚP obce jako plocha pro bydlení <.>
USNESENÍ: ZO návrh zpracován...

Načteno

edesky.cz/d/2361802

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz