« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - MgM Teplice OD - STAVEBNÍ POVOLENÍ - „Výstavba a obnova polních cest VC6, VC7, VC8ab a VC9 v k.ú. Malhostice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

„Výstavba a obnova polních cest VC6, VC7, VC8ab a VC9 v k.ú. Malhostice“
M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2,415 95 Teplice
<br> adresy dle rozdělovníku
<br> naše č.j.: Vyřizuje/telefon v Teplicích dne:
OD/103800/18/Ro/stavpov Roth/417510927,Roth@teplice.cz 1.10.2018
<br> S t a v e b n í p o v o l e n í
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,zahájil dne 12.3.2018 (po doložení dokladů) na
<br> žádost stavebníka – Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,IČ:
01312774,Masarykova 2421/66,415 01 Teplice - řízení o vydání stavebního povolení stavby
„Výstavba a obnova polních cest VC6,VC7,VC8ab a VC9 v k.ú.Malhostice“ <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní
komunikace podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal podle § 109
až 114 stavebního zákona žádost ve stavebním řízení a po jejím přezkoumání rozhodl takto:
<br> Stavba „Výstavba a obnova polních cest VC6,VC7,VC8ab a VC9 v k.ú <.>
Malhostice“
<br> umístěná na části p.p.č.170/1,170/2,173,163/35 v k.ú.Malhostice,se podle § 115 stavebního
zákona
<br> p o v o l u j e
Stavba bude obsahovat:
<br> Předmětem stavebního řízení je výstavba a obnova polních cest VC6,VC7,VC8ab a VC9
v k.ú.Malhostice.Cesta VC6 je navržena jako P 4/30 se zpevněným povrchem.Cesta VC7 je
navržena jako P 4/20 se zpevněným povrchem.Cesta VC8ab je navržena jako P 4,5/20 se zpevněným
povrchem.Cesta VC9 je navržena jako P 4/20 se zpevněným povrchem.Bližší specifikace viz
projektová dokumentace <.>
<br> Projektovou dokumentaci zpracoval B-PROJEKTY Teplice,a.s <.>,Kollárova 1879/11,415 01
Teplice,č.zak.4866/DSP+PS z srpen 2017 <.>
<br> Základní údaje stavby:
Název stavby: „Výstavba a obnova polních cest VC6,VC7,VC8ab a VC9
<br> v k.ú.Malhostice“
Místo stavby: k.ú.Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,obec s rozší...

Načteno

edesky.cz/d/2361690

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz