« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení č.2/2018 ze dne 18.4.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnsení č.2/2018 ze dne 18.4.2018
OBEC ŽIŽELICE
<br>
U S N E S E N Í č.2/2018
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ŽIŽELICE Ze dne 18.4.2018
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje:
<br> 1./ Ověřovatelé zápisu veřejného zastupitelstva p.XXXXXXXXX XXX,XXXXXXXXX XXXX
<br> X./ Program veřejného zastupitelstva
Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva <.>
<br> 3./ ZO projednalo a schvaluje pravidla obce Žiželice na udělování čestného občanství
obce Žiželice <.>
<br> 4./ ZO projednalo a schvaluje pořízení změny č.1 Územního plánu Žiželice na návrh
oprávněného investora zkráceným postupem-zanesení koridoru VTL plynovod
DN1400 Hranice ČR/SRN Přimda za podmínek úplné úhrady nákladů <.>
ZO projednalo a schvaluje pořizovatele změny č,1 Územního plánu Žiželice MěÚ
Žatec ORMM – Úřad územního plánování,pověřeného zastupitele starostu obce
Kvítka XXXXX a zpracovatele změny územního plánu Ing.arch.Alexandru Kaskovou <.>
<br> 5./ Záměr prodeje pozemků v k.ú.Hořetice p.č.54/1 výměra 26m2 zahrada,p.č.601 výměra
338m2 ostatní plocha,p.č.535/5 výměra 305m2 ostatní plocha,p.č.535/7 výměra 71m2
Ostatní plocha,p.č.55/1 výměra 286m2 zahrada kupující p.Šrajbrová R <.>,Šrajbr J <.>
za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy <.>
<br> 6./ ZO účetní obce předložila odpisový plán obce Žiželice na rok 2018 a ZO souhlasí
s odpisovým plánem na rok 2018 <.>
<br> 7./ ZO projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č.2 dotace na VPP přesun fin.prostředků
dle potřeby <.>
<br> 8./ ZO souhlasí se zřízením věcného břemene –kabelové vedení NN p.č.1274/1 v k.ú.Žiželice <.>
<br>
<br>
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
<br> 9./ dodělat odvodnění silnice v obci Hořetice a zajistit u Krajské správy silnic opravu
silnice k hořetickému nádraží <.>
<br> 10./ Opravit odtokové žlaby na svod vody u panelového domu 25 Stroupeč <.>
<br>
Obecní zastupitelstvo neschvaluje
<br> 11./ Prodej části parcely 430/1 v k.ú.Stroupeč p.Balatkové a p.Provázníkové J <.>
<br>
<br>
<br>
Kvitek  Petr Bc.XXXXXXXX XXXXXX
starosta obce Žiželice mí...

Načteno

edesky.cz/d/2357655

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz