« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
<br> uzavřená podle & 10a odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s & 159 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy,dobrovolný svazek obcí Sídlo: T.G.Masaryka 25/40,568 02 Svitavy IČ: 60891068 DIČ: C260891068 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Svitavy Číslo účtu: 1283358399/0800 Jednající: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku (dalejen „poskytovatel“) na straně jedné a Příjemce: obec Vendolí Sídlo: Vendolí 103,569 14 Vendolí IČ: 00277541 DIČ: C20027754l Bankovní Spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Svitavy Číslo účtu: 1213570319/0800 Jednající: XXXXXXXX XXXXXX,starosta obce
<br> (dále jen,<.> příjemce“) na straně druhé
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:
<br> Článek 1.Předmět smlouvy
<br> Předmětem smlouvy je účelové poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Skupinověho vodovodu Svitavy na financování přípravy a realizace investiční akce pod názvem „Vodovod Vendolí“ <.>
<br> Dotace se poskytuje na účel stanovený v předchozím odstavci jako dotace investiční.Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu výdajů spojených s pořízením hmotného majetku podle 5 26 odst.2 zákona č.586/1992 Sb.o daních z příjmů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cit.zákona“),výdajů spojených s pořízením nehmotného majetku podle © 32a odst.1 a 2 cit.zákona nebo výdajů spojených s technickým zhodnocením,rekonstrukcí a modernizaci ve smyslu 5 33 cit.zákona <.>
<br> Článek 11.Výše poskytované dotace
<br> Dotace specifikovaná v čl.I smlouvy se poskytuje ve výši Kč 1.800.000,— Kč,slovy: jedenmilionosmsettisíc <.>
<br> Poskytovatel dotaci uhradí na účet příjemce v termínu do 15.11.2018.1
<br> Článek 111.Povinnosti příjemce
<br> Příjemce se zavazuje:
<br> a) použít dotaci výhradně vsouladu spředmětem ...

Načteno

edesky.cz/d/2348839


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz