« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Schválený zavěrečný účet obce Hlásná Třebaň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2017/8
Závěrečný účet obce Hlásná Třebaň za rok 2017
<br> Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané ?; 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění <.>
<br> IČ: 00233234
<br> Název: Obec Hlásná Třebaň
<br> Sídlo: Karlštejnská 150,Hlásná Třebaň,267 18 Karlštejn Telefon: 311 681 101,311 681 787
<br> E-maíl: ucetnithasnatreban.cz,starosta©hlasnatreban.cz Internetové stránky: www.hlasnatreban.cz
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2017 v Kč
<br> Hlásná Třebaň hospodařila v roce 2017 podle rozpočtu schváleného Zastupitelstvem obce usnesením č.23/2016 ze dne 22.12.2016.V průběhu roku 2017 byla provedena celkem 3 rozpočtová opatření <.>
<br> Schválený _l Rozpočtová.Upravený Plnění k "05332323“ rozpočet opatření rozpočet 3'l.12.2017 Éozpočtu Třída 1: Daňové příjmy 11 753 500 1 330 496 13 063 996 13 046 127 99,71 3332 “adam“ 677 500 95 590 773 090 771 777 99,63 32533: Kapita'ove 110 000 129 000 239 000 239 000 100,00 Třída 4: Přijaté transfery 1 105 900 760 146 1 666 046 1 662 046 100,00 Příjmy celkem: 13 646 900 2 335 234 15 962 134 15 936 952 99,73 Třída 5: Běžné výdaje 6 479 436 -664 705 7 794 733 7 779 277 91,74 3551536: Kap'taiove 5 671 300 -692 616 4 976 664 4 977 151 67,76 Výdaje celkem: 14 150 736 -1 377 321 12 773 417 12 756 426 90,15 Saldofeříimy-výdaie ' 45931838 '; 331241555“- ; 6296717- _.3 162 524 99:16 Přebytek (+),ztráta H 503 838 3 712 555 3 206 717 3 162 524 99,16
<br> Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy.Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č.1,včetně schváleného rozpočtu,upraveného rozpočtu a skutečnosti- výkaz Fin 2-12 M a Příloze č.3: Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017.Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako schodkový,ale provedením rozpočtových opatření byl upraven jako přebytkový a tak byl také uzavřen <.>
<br> Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 5.12.2017 přijalo usnesení č.18/2017 ve kterém pověřuje starostu obce ke schvá...
2017/7
IČO: Kapitola:
<br> Právní forma:
<br> Okamžik Předmět
<br> 03404901
<br> 700
<br> Příspěvková organizace sestaveni: 6.2.2018 17:49:52 činnosti: 8510
<br> ROZVAHA
<br> Sestavená k 31.12.2017
<br> VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Hlásná Třebaň
<br> Luční 412,26718 Hlásná Třebaň
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> 2
<br> účemi oeooaí
<br> něžné
<br> Položka
<br> Název položky
<br> BRU1TO
<br> KOREKCE
<br> NE'ITO
<br> MINULÉ (netto)
<br> AKTIVA
<br> AKTIVA (ILKEM
<br> 547 368,00
<br> 162 651,43
<br> 684 716,57
<br> 523 594,96
<br> A <.>
<br> Stálá aktiva
<br> 162 651,43
<br> 162 651,43
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 14 808,00
<br> 14 008,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.[.1 <.>
<br> Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 012
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.l.2 <.>
<br> Software
<br> 013
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.3 <.>
<br> Ocenltelná práva
<br> 014
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.l.4 <.>
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 015
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.l.5 <.>
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018
<br> 14 808,00
<br> 14 303,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.l.6 <.>
<br> Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 019
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.7 <.>
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 041
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.8 <.>
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 051
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.I.9 <.>
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 035
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.!I <.>
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 147 843,43
<br> 147 843,43
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.II.1 <.>
<br> Pozemky
<br> 031
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> A.Il.Z <.>
<br> Kultumí předměty
<br> 032
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 11.113 <.>
<br> Stavb...
2017/6
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> s_pzn: SZ_056806/2017/KUSK StejnOPisč.fx Cj.: 000267/2018/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HLÁSNÁ TŘEBAN IČ: 00233234 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Hlásná Třebaň za rok 2017 bylo zahájeno dne 20.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 11.05.2018
<br> ' 05.10.2017 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hlásná Třebaň Karlštejnská 150 267 18 Karlštejn
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: Ing.Vnislav Konvalinka - starosta
<br> XXXXXXX XXXXXXXX - hlavní účetní XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.098231/2017/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkaj ici se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo...
2017/5
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Hlásná Třebaň 3z00233234IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesn
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 7 026,00 0,00
<br> 36.549 56 565,00 0,00 1 187 993,00 0,00
<br> 35.558 111 332,99 0,00 79 743,44 0,00
<br> 34.557 109 327,00 0,00 306 518,00 0,00
<br> 33.556 -4 979,00 0,00 4 979,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 674 241,00 0,00 1 645 691,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 4 296,00 0,00 3 113,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 14 725,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 4 250,00 0,00 7 760,00 0,00
<br> 19.532 1 244,00 0,00 1 244,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 27 692,00 0,00 14 201,00 0,00
<br> 15.525 5 927,00 0,00 1 807,00 0,00
<br> 14.524 531 298,00 0,00 471 910,00 0,00
<br> 13.521 1 936 047,00 0,00 1 793 326,00 0,00
<br> 12.518 2 524 558,61 0,00 2 405 771,72 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 24 600,00 0,00 21 308,00 0,00
<br> 9.512 5 112,00 0,00 21 547,00 0,00
<br> 8.511 429 784,99 0,00 327 604,30 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 32 320,28 0,00 5 748,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 277 185,00 0,00 504 079,40 0,00
<br> 1.501 328 317,16 0,00 317 611,00 0,00
<br> I.8 079 119,03 0,00 9 136 679,86 0,00
<br> A.10 544 146,85 0,00 10 348 566,49 0,00
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Hlásná Třebaň
<br> 4
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Hlásná Třebaň
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00233234Účetní jedno...
2017/4
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Hlásná Třebaň 1z00233234IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Hlásná TřebaňNázev:
<br> Sídlo: Hlásná Třebaň
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00233234Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 14.2.2018 22:11:19
<br> Informace o účetích metodách a obecných účetních zásadách:
1.Oceňování a vykazování:
Zásoby-materiál-pořizovací cena,způsob B,zboží - pořizovací cena,způsob účtování A
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 4.000,- do 40.000,- Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 500 do 60.000,- Kč
hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech,v rocee 2017
nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností
2.Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy.Odpisový plán je rámcově stanovn dle příloh ČSÚS 708 <.>
3.Přepočet údajů v cizí měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v
cizí měně <.>
4.Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních
případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 2.000,- Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy
(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými
ročními rozdíly <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti.Účetní jednotka nemá informaci o XXX,že by byl porušen princip nepřetržité...
2017/3
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Hlásná Třebaň 5z00233234IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesn
<br> I.58 970,72 0,00 58 970,72 43 103,00
<br> 12 906 786,83 0,00 12 906 786,83 9 715 684,27
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00
<br> IV.45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 1 868 660,00 0,00 1 868 660,00 165 881,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 583 816,08 1 583 816,08 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 2 566 496,39 573 926,00 1 992 570,39 808 086,00
<br> 3.021 85 959 719,07 8 394 772,00 77 564 947,07 79 052 707,07
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 5 238 143,00 0,00 5 238 143,00 5 236 016,00
<br> II.97 216 834,54 10 552 514,08 86 664 320,46 85 262 690,07
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 257 730,00 0,00 257 730,00 257 730,00
<br> 6.019 1 089 033,00 242 375,00 846 658,00 902 346,00
<br> 5.018 124 678,90 124 678,90 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.1 471 441,90 367 053,90 1 104 388,00 1 160 076,00
<br> 98 753 276,44 10 919 567,98 87 833 708,46 86 487 766,07
<br> 111 660 063,27 10 919 567,98 100 740 495,29 96 203 450,34
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Hlásná Třebaň
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Hlásná Třebaň
<br> Právní forma:
<br> Předmět č...
2017/2
oddíl II./ 1
<br> 2321 100 000,00 105 600,895154 105 601,00Elektrická energie
2321 1 000,00 4 728,005151 4 750,00Studená voda
2321 8 000,00 4 861,005139 4 900,00Nákup materiálu j.n <.>
2321 6 800,00 6 640,755032 6 800,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
2321 18 500,00 20 607,005031 20 610,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
2321 18 000,00 18 000,005021 18 000,00Ostatní osobní výdaje
2321 73 650,00 73 781,505011 73 800,00Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 1 981 300,00 2 293 263,992 294 603,00
<br> 2310 1 461 300,00 1 826 625,006349 1 826 800,00Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně
2310 0,00 29 403,006122 29 403,00Stroje,přístroje a zařízení
2310 500 000,00 436 872,476121 438 000,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX X,XX XXX,XXXXXX 400,00Elektrická energie
2310 20 000,00 0,005137 0,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2223 **** 50 000,00 0,000,00
<br> 2223 50 000,00 0,005169 0,00Nákup ostatních služeb
<br> 2223 Bezpečnost silničního provozu
<br> 2221 **** 70 000,00 54 324,0054 500,00
<br> 2221 70 000,00 54 324,005193 54 500,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2219 **** 2 020 000,00 185 513,00186 000,00
<br> 2219 1 200 000,00 0,006130 0,00Pozemky
2219 120 000,00 120 456,006121 120 500,00Budovy,XXXX a stavby
XXXX XX XXX,XX X,005171 0,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2219 650 000,00 25 046,005169 25 100,00Nákup ostatních služeb
2219 0,00 400,005156 400,00Pohonné hmoty a maziva
2219 0,00 15 696,015139 16 000,00Nákup materiálu j.n <.>
2219 0,00 23 914,995137 24 000,00Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 2212 **** 1 120 000,00 550 477,89551 749,00
<br> 2212 1 000 000,00 338 815,995171 340 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2212 90 000,00 160 470,005169 160 500,00Nákup ostatních služeb
2212 30 000,00 41 542,905139 41 600,00Nákup materiálu j.n <.>
2212 0,00 9 649,00...
2017/1
oddíl I./ 1
<br> 2310 **** 10 000,00 0,000,00
<br> 2310 10 000,00 0,003122 0,00Přijaté příspěvky na pořízení dl.majetk
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0000 **** 12 859 400,00 14 028 174,3114 070 043,57
<br> 0000 766 000,00 189 160,574222 189 160,57Inv.př.transfery od krajů
0000 0,00 170 247,004216 170 247,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 90 000,004122 90 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 170 000,00 210 695,004121 210 695,00NI.př.transf.od obcí
0000 0,00 120 206,004116 124 206,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 169 900,00 186 700,004112 186 700,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 15 039,004111 15 039,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 1 700 000,00 1 704 519,661511 1 704 600,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 47 381,741383 47 500,00Zrušený odvod z výher.hracích přístrojů
0000 35 000,00 15 373,791382 15 500,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 6 000,00 4 800,001361 4 800,00Správní poplatky
0000 8 000,00 7 164,001345 7 200,00Poplatek z ubytovací kapacity
0000 5 000,00 7 310,001344 7 310,00Poplatek ze vstupného
0000 10 000,00 1 020,001343 1 100,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 500,00 4 064,001342 4 100,00Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob <.>
0000 39 000,00 38 000,001341 38 000,00Poplatek ze psů
0000 800 000,00 766 976,001340 797 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 0,00 780,001337 780,00Poplatek za komunální odpad
0000 0,00 616,001334 616,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 4 200 000,00 5 058 081,011211 5 060 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 79 990,001122 79 990,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 2 200 000,00 2 496 774,041121 2 500 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 250 000,00 234 391,551113 235 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 600 000,00 67 203,151112 67 500,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 1 900 000,00 2 511 681,801111 2 513 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počát...

Načteno

edesky.cz/d/2348562

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz