« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - energetickákoncepce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

energetickakoncepce.pdf 735,51 kB

KRAJSKÝ úŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
<br> oDBoR żıvoTNiHo PROSTŘEDÍ
Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> gHO Plzen 5
<br>.Oruceno: 25.09.2015
Naše č.1.: żP/9039/15 c_ Ĺ.„ms/0
<br> spis.zn.: ZN/208012P/15 _ 937/2015
Počet listů: 1 mt“ Prilohvz
<br> Počet příloh: 1 CD
<br> Počet listů příloh:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 0205es15503075
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXXXXX XXX
<br> E-mail: jiri.soutner@plzensky~kraj.cz
Datum: 22.9.2015
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke
koncepci „Uzemní energetická koncepce města Plzně 2015 - 2040
<br> (aktualizace 2015)“
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,Odbor žívotn'ího prostředí,Vám vsouladu S § 100
odst.2 Zákona Zasilá oznámení koncepce „Uzemní energetická koncepce města
Plzně 2015 - 2040 (aktualizace 2015)",Zpracovaného podle přílohy č.7 Zákona <.>
Oznámení předložilo v souladu s § 100 odst.1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí Statutární město Plzeň.Sdélujeme Vám,že tato koncepce bude
podrobena zjišťovacimu řízení podle § 10d Zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí <.>
<br> Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst.3 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o Zveřejnění informace o oznámení
koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do oznámení nahlížet,na úřední desce a
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním
tisku,vrozhlase apod.).Doba Zveřejnění je nejméně 15 dnů.Zároveň žádáme
v souladu s ustanovením § 16 odst.4 citovaného zákona o zaslání vyrozumění
o dni vyvěšení informace na úřední desce.Toto vyrozumění Zasílejte elektronicky
na emailovou adresu: jiri.soutner@plzensky-kraj.cz
<br> Podle § 100 odst.3 Zákona může každý Zaslat své písemné vyjádření k oznámení
koncepce na adresu: Škroupova 18,306 13 Plzeň do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.Ve
vyjádřeních Vás žádáme o názor,Zda je nutné koncepci dále posuzovat podle
Zákona.V případě požadavku dalšího posuzování koncepce žádáme,aby vyjádření
obsahovalo i doporučení,na které oblasti vlivů koncepce na životní prostředí má být
ve vyhodnocení kladen Zvýšený důraz <.>
<br> E-mail: posta@p|zensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.pızensı‹y-ı‹raj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ.- 0270890366
<br>
<br> 2/2
<br> Do oznámení koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na
internetových stránkách http://porta|.cenia.cZ/eíasea/view/SEA100_koncepce pod
kódem koncepce PLKOOTK <.>
<br>
<br> KRAÄSKÝ úŘAD
Plzeňském kraje
odbor ®
životu/1-0 prostředí
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
vedoucí oddělení IPPC + EIA
<br> Røzdêıøvnik k či.: žPı9039/15
<br> Předkladatel koncepce a zpracovatel oznámení:
<br> Statutární město Plzeň,zastoupené Odborem správy infrastruktury Magistrátu města
Plzně,Palackého náměstí 6,306 32 Plzeň 1
<br> Dotčené územní samosprávné celky: odesláno s přílohou CD
<br> Plzeňský kraj,Škroupova 1760/18,301 00 Plzeň
<br> Statutární město Plzeň,náměstí Republiky 1,306 32 Plzeň
Městský obvod Plzeň 1,alej Svobody 882/60,323 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2,Koterovská 1172/83,326 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 3,sady Pětařicátníkú 20/7,9,305 83 Plzeň
Městský obvod Plzeň 4,Mohylová 1139/55,312 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 5,Prvomájová 100/21,Křimice,322 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 6,Klatovská 96/243,321 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 7,V Radčicích 9/19,322 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 8,Veská 139/11,326 00 Plzeň
<br> Městský obvod Plzeň 9,Chotikovská 72/14,318 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 10,K Sinoru 62/51,301 00 Plzeň
<br> Dotčené správní úřady: Odesláno S přílohou CD
<br> Magistrát města Plzně,OŽP,Kopeckého sady 97/11,301 00 Plzeň
<br> Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,Skrétova 1188/15 <,>
301 00 Plzeň 1
<br> Česká inspekce životního prostředí,Oblastní inspektorát Plzeň,Klatovská třída
591/48,301 00 Plzeň
<br> Povodí Vltavy,Závod Berounka,Denisovo nábřeží 2430/14,301 00 Plzeň
<br> Dotčené odbory Krajského úřadu Plzeňského kraje:
Krajský úřad Plzeňského kraje,Škroupova 1760/18,301 00 -Plzeň
<br> Na vědomi:
Ministerstvo životního prostředí,Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence,Vršovická 1442/65,100 00 Praha 10
<br> E-mail: posta@p|zensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: 0270890366

Načteno

edesky.cz/d/234724


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz