« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - oznámeníZahájeníÚŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZRumisteniApovoleni.pdf 371,93 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
Odbor výstavby,dopravy a ŽP
Prvomájová 100/21,322 00 Plzeň 22
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ UMO5/0959/2015
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
beranji@plzen.eu
uXXbXyk
<br> Plzeň – Křimice,dne: 05.10.2015
Č.j.: UMO5/0960/2015
<br> XXXX XXXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXXX,Elišky Krásnohorské č.p.XXX/X,Severní Předměstí,323 00 Plzeň 23
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Plzeňská č.e.154,Křimice,322 00 Plzeň 22 <,>
XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Plzeňská č.e.180,Křimice,322 00 Plzeň 22 <,>
XXXX XXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Elišky Krásnohorské č.p.705/1,Severní Předměstí,323 00 Plzeň 23
(dále jen "ţadatel") podal dne 26.08.2015a doplnila 22.09.2015 ţádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby:
umístění a povolení stavby domovní čistírny vod BC4
Plzeň 5 - Křimice,Plzeňská ulice
na pozemku parc.č.890/1 v katastrálním území Radčice u Plzně.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
Stavba obsahuje:
novostavba biologické čistírny odpadních vod BC 4 s akumulací v do původní zrekonstruované
jímky (9 m3) na vyváţení.Odtud bude voda čerpána k roztřiku do jiţní a západní části pozemku ppč <.>
899/1 k.ú.Radčice u Plzně.V případě nepříznivého počasí bude voda likvidována vyváţením <.>
Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a ŢP,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona
oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního
jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlíţet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice,Odbor výstavby,dopravy a
ŢP,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30 hodin,v ostatní dny po telefonické domluvě) <.>
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení aţ do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu,se nepřihlíţí.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují poţadavky § 89 odst.4
<br> Č.j.UMO5/0960/2015
<br> str.2
<br> stavebního zákona,se nepřihlíţí.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
Obec můţe uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být poţadovaný záměr uskutečněn,není-li sám ţadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíţ vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můţe být územním rozhodnutím přímo
dotčeno,můţe uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,můţe uplatňovat námitky
pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehoţ ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloţí jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXX XXXXX
referent odboru výstavby,dopravy a ŢP
Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
"otisk úředního razítka"
<br> Obdrží:
účastníci veřejnou vyhláškou:
XXXX XXXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXX XXXXXXXX,Elišky Krásnohorské č.p.XXX/X,Severní Předměstí,323 00 Plzeň 23
XXXXXXXXX XXXXXXXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXXX XXXXXXXX,Plzeňská č.p.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXXXXX XXXXXXXX,Waltrova č.p.XXXX/XX,Skvrňany,318 00 Plzeň 18
XXXXX XXX,Macháčkova č.p.XXX/XX,Skvrňany,318 00 Plzeň 18
XXXXXXX XXX,Plzeňská č.e.XXX,Křimice,322 00 Plzeň 22
XXXXX XXXXX,Virtova č.p.X,Virt,386 01 Strakonice 1
XXXXX XXXXX,Gerská č.p.XXXX/XX,Bolevec,323 00 Plzeň 23
XXX XXXXXXX,Dvořákova č.p.XXXX/XX,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
XXXX XXXXXXX,Habrmannovo náměstí č.p.XXX/XX,Doubravka,312 00 Plzeň 12
XXXXX XXXXXXX,V Bezinkách č.p.XXXX/X,Černice,326 00 Plzeň 26
XXXX XXXXXXX,Horomyslická č.p.XXX,XXX XX Dýšina
XXXX XXXXXXXXX,Politických vězňů č.p.XXXX/XX,Jiţní Předměstí,301 00 Plzeň 1
ČEZ Distribuce a.s.<,>
ČEZ Korporátní sluţby s.r.o <.>
SITEL Praha a.s <.>
UPS Praha a.s <.>
RWE Distribuce,a.s <.>
Správa veřejného statku města Plzně
Povodí Vltavy,závod Berounka
MO Plzeň 5 – Křimice
MO Plzeň 7 – Radčice
dotčené orgány
Magistrát města Plzně,odbor ţivotní...

Načteno

edesky.cz/d/234462

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz