« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Veřejná vyhláška MěÚ Jičín - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška MěÚ Jičín - přechodná úprava provozu
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: MuJc/2018/24518/DOP/MoE V Jičíně dne: 20.9.2018
Vyřizuje: ing.Moravcová
Telefon: 493 545 419 Titl.:
AZ ELEKTROSTAV,a.s <.>
Bobnická 2020
288 01 Nymburk
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
podle ustanovení § 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
podle ust.77 odst.1 písm.c) uvedeného zák.č.361/2000 Sb <.>,na základě písemné žádosti <,>
kterou podal žadatel: AZ ELEKTROSTAV,a.s <.>,Bobnická 2020,288 01 Nymburk,IČO:
45149909 zastoupený Tomášem Březinou,Stratov 125,289 22 Lysá n/L <.>,IČ: 45833443 (dále
žadatel) dne 19.9.2018 a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“)
vedeného pod č.j.: KRPH-86296-2/ČJ-2018-050406 ze dne 18.9.2018 <,>
<br>
vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
na silnici III/28114 a MK - Osek pro akci „pokládka knn” v termínu 1.10.2018-10.10.2018 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000
Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR
KŘP KHK č.j.: KRPH-86296-2/ČJ-2018-050406 ze dne 18.9.2018.Značení,které je v kolizi
s touto úpravou,bude zakryto <.>
2) Při akci nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu,a to XXX chodců <.>
X) Velikost dopravních značek bude základní a provedení značek (typ) bude reflexní <.>
4) Dopr...

Načteno

edesky.cz/d/2342063

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz