« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 12.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 12.9.2018
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> z 33.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 12.9.2018 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Josef
Hliba,Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX XXXXXXX a paní
Kristinu Diessnerovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 33.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Rozpočtové opatření č.5 ke schválenému rozpočtu pro rok 2018 + pověření starosty a místostarosty provedením případného
dalšího rozpočtového opatření v mezivolebním období – bod projednáván jako poslední
II.Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 + návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020 -2022
III.Finanční příspěvek pro občany nad 65let pro rok 2019
IV.Rozpočet MŠ Rtyně nad Bílinou pro rok 2019 + Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 2020-2021
V.Smlouva s Domem kultury Teplice na Senior pas 2019-2021
VI.Různé - Kontrola VZP /2013-2018/,smlouvy s ČEZ na věcná břemena – SOVB nové OM p.č.950 k.ú.Velvěty,SOVB
budoucí – uložení kabelu VN do země k.ú.Velvěty,finanční příspěvek občanům na škody po živelné pohromě,finanční pomoc
obci Prameny,shrnutí volebního období 2014-2018 atd./
Diskuze,Závěr
<br> + doplněno o body v bodu VI.různé :
<br> a) žádost JDHZS Žalany o finanční příspěvek na nákup pneumatiky
b) informace k problematice kůrovce v obecních lesích
c) prevence požární ochrany obce
d) činnost finančního a kontrolního výboru obce za 1-3 q 2018
<br>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
* Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou bere na vědomí zpracovaný návrh rozpočtu pro rok
2019 jako schodkový: příjmy 11 105 000,-Kč,výdaje 14 205 000,-Kč financování 3 100 000,-
Kč včetně stanovení závazných ukazatelů – ...

Načteno

edesky.cz/d/2339327

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz