« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prehled_zmen_vlna_uprav_04.pdf
číslo
úpravy
<br> Městská část Katastrální území Předmět změny
<br> U 1110 Praha 22 Uhříněves Výstavba bytových domů
UHŘÍNĚVES
<br> U 1113 Praha 8 Karlín Obchodní centum Invalidovna
U 1236 Praha - Kunratice Kunratice Obytný soubor rodinných domů a
<br> přístupová komunikace
U 1327 Praha - Koloděje Koloděje Výstavba rodinného domu včetně
<br> bazénu a altánu
U 1328 Praha - Klánovice Klánovice Přístavba k rodinnému domu
U 1329 Praha 5 Hlubočepy Výstavba rodinného domu
U 1330 Praha - Klánovice Klánovice Nástavba rodinného domu
U 1331 Praha - Kolovraty Kolovraty Snížení míry využití území
U 1332 Praha - Kolovraty Kolovraty Snížení míry využití území
U 1333 Praha - Kunratice Kunratice Výstavba rodinného domu
U 1334 Praha 13 Stodůlky Stavební rozvoj stávajícího autosalonu
U 1335 Praha - Újezd Újezd u Průhonic Výstavba 2 rodinných domů
U 1336 Praha - Křeslice Křeslice Výstavba druhého malého rodinného
<br> domu
U 1337 Praha - Újezd Újezd u Průhonic Výstavba rodinného domu
U 1338 Praha - Lipence Lipence Výstavba rodinného domu
U 1339 Praha 6 Dejvice Výstavba rodinného domu
U 1340 Praha - Klánovice Klánovice Využití podkroví jako obytné části RD
U 1341 Praha - Šeberov Šeberov Přístavba verandy (6 m2) k rodinnému
<br> domu
U 1342 Praha 6 Ruzyně Výstavba domu pro seniory (projekt
<br> "Domov seniorů Jiviny")
U 1343 Praha 6,Praha 17 Ruzyně,Řepy Podpora projektu "Domov seniorů
<br> Jiviny",rozšíření požadavku na celou
dotčenou funkční plochu
<br> U 1344 Praha 6 Ruzyně Realizace LDN s vlastním zázemím
U 1346 Praha - Klánovice Klánovice Realizace RD (přízemí,podkroví <,>
<br> garáž)
U 1347 Praha 4 Krč Bytové domy Libušská/Jalodvorská
U 1348 Praha - Kunratice Kunratice Výstavba RD a zpevněných ploch
U 1349 Praha 12 Modřany Výstavba rodinných domů
<br>
<br>
2018-09-11T06:25:49+0000
Not specified
navrh_zadani_uprav_04.pdf
1
<br> ZADÁNÍ
ZMĚN VLNY ÚPRAV 04
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br>
Důvody pro pořízení změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území
<br>
Pořízení změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„změny vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP“) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy
(„dále jen ZHMP“) č.25/38 ze dne 30.3.2017,usnesením ZHMP č.26/16 ze dne 27.4.2017 <,>
usnesením ZHMP č.33/15 ze dne 28.1.2018 a usneseními ZHMP č.38/79,č.38/80,č <.>
38/81,č.38/83,č.38/84,č.38/85,č.38/86,č.38/90,č.38/91,č.38/92 ze dne 14.6.2018 <.>
<br> Důvodem pro jejich pořizování je potřeba kontinuální aktualizace ÚP SÚ hl.m.Prahy
v souladu s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí a dále umožnění splnění záměrů
investorů,odpovídajících koncepci rozvoje hl.m.Prahy.Kapacity většiny záměrů překračují
limity (míru využití území),stanovené ÚP SÚ HMP,jen u úpravy č.U 1331/04 a č.U 1332/04
je požadavek na snížení míry využití území <.>
<br> Změny vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP obsahují 25 dílčích úprav.Úpravy se týkají prostorové
regulace (míry využití území) zastavitelného území,nemění stávající funkční využití ploch
vymezených v ÚP SÚ HMP <.>
<br> Součástí změn vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP jsou dvě úpravy č.U 1110/04 a č.U 1113/04 <,>
dříve zrušené rozhodnutím soudu <.>
<br> Úprava č.U 1110/2013 byla zrušena rozhodnutím Městského soudu v Praze č.3 A 133/2014
ze dne 14.1.2015.O jejím opětovném pořízení rozhodlo ZHMP usnesením č.25/38 ze dne
30.3.2017 na základě žádosti navrhovatele <.>
<br> Úprava č.U 1113/2012 byla zrušena rozhodnutím Městského soudu v Praze č.10 A 95/2015
ze dne 29.9.2015.O jejím opětovném pořízení rozhodlo ZHMP usnesením č.26/16 ze dne
27.4.2017 na základě žádosti navrhovatele <.>
<br>
číslo
<br> úpravy
Městská část Katastrální území Předmět změny
<br> U 1110 Praha 22 Uhříněves Výstavba bytových domů
UHŘÍNĚVES
<br> U 1113 Praha 8 Karlín Obchodní centrum Invalido...
MHMP_1383004_2018.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/7 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.arch.XXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1383004/2018 Počet listů/příloh: 4/2 (1)
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1383004/2018 12.9.2018
<br> Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního
útvaru hl.m.Prahy
<br> Magistrát hlavního města Prahy,Odbor územního rozvoje jako příslušný orgán územního
plánování,Vám zasílá v souladu s ustanovením § 47 odst.2 ve spojení s § 55 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů návrh zadání změn vlny úprav 04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy (dále jen „návrh zadání změn vlny úprav“) <.>
<br> Městským částem zasíláme dokumentaci návrhu zadání změn vlny úprav včetně oznámení o
jejím projednání na základě ustanovení § 25c odst.1 ve spojení s § 25c odst.11 Obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl.m.Prahy“) <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změn vlny úprav mohou dotčené orgány a MMR ČR
jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterých uvedou požadavky na obsah návrhu zadání
změn vlny úprav vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů <.>
<br> V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty,krajský úřad (OCP MHMP) jako
příslušný úřad ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s § 47 odst.3 stavebního zákona
stanovisko,zda mají být návrhy zadání změn vlny úprav posuzovány z hlediska vlivů na životní
prostředí,případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Příslušný orgán ochrany přírody žádáme,aby nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů
od ...

Načteno

edesky.cz/d/2334669

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz