« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Petrovice - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Petrovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

tabulka_zmen_priloha_k_zadani.pdf
Číslo
změny
<br> Městská část
Katastrální
území
<br> Předmět
Rozsah
<br> (m2)
<br> Z 3223/15 Praha – Královice Královice
změna funkčního využití ploch –
přeskupení funkčních ploch
<br> 828 883
<br> Z 3224/15 Praha – Benice Benice
změna funkčního využití ploch
- bytová výstavba
<br> 2 862
<br> Z 3225/15 Praha – Kunratice Kunratice
změna funkčního využití ploch
- přičlenění ke stávajícímu areálu
<br> 29 703
<br> Z 3226/15 Praha 4 Krč
změna funkčního využití ploch
- změna funkčního využití ploch
<br> 33 851
<br> Z 3227/15 Praha – Kolovraty Kolovraty
změna funkčního využití ploch
- výstavba rodinného domu
<br> 363
<br> Z 3228/15 Praha – Nedvězí
Nedvězí
u Říčan
<br> změna funkčního využití ploch
- změna dle faktického stavu
lokality
<br> 1 382
<br> Z 3229/15 Praha – Nedvězí
Nedvězí
u Říčan
<br> změna funkčního využití ploch
- sociální výstavba (mateřská
škola)
<br> 1 135
<br> Z 3230/15 Praha 4 Záběhlice
změna funkčního využití ploch –
vybudování polyfunkčního areálu
s obytnou zástavbou
<br> 3 235
<br> Z 3231/15 Praha 4 Michle
změna funkčního využití ploch
- vybudování polyfunkčního
areálu s bydlením
<br> 19 804
<br> Z 3232/15 Praha – Kolovraty Lipany
změna funkčního využití ploch
- obytné území
<br> 6 695
<br> Z 3233/15 Praha – Čakovice Čakovice
<br> změna funkčního využití ploch –
změna funkčního využití
s ohledem na změnu staveb na
pozemku z dočasných na trvalé
<br> 4 546
<br> Z 3234/15 Praha – Kolovraty Kolovraty
změna funkčního využití ploch –
výstavba nafukovací tenisové
haly pro zimní období
<br> 3 792
<br> Z 3235/15 Praha – Kolovraty Kolovraty
změna funkčního využití ploch
- výstavba rodinných domů
<br> 4 636
<br> Z 3236/15 Praha – Kolovraty Kolovraty
změna funkčního využití ploch
- uvedení do souladu se
skutečným stavem
<br> 9 200
<br> Z 3237/15 Praha – Čakovice Třeboradice
změna funkčního využití ploch
- výstavba RD
<br> 1 356
<br>
<br> Z 3238/15 Praha – Čakovice Třeboradice
změna funkčního využití ploch
- výstavba rodinných domů
<br> 2 635
<br> Z 3239/15 Pra...
prehledova_mapa_vlna_15.pdf
3223
<br> 3253
<br> 3247
<br> 3246
<br> 3242
<br> 3226
<br> 3225
<br> 3249
<br> 3231
<br> 3236
<br> 3243
<br> 3250
3232
<br> 3252
<br> 3240
<br> 3239
<br> 3244
3235
<br> 3233
<br> 3234
<br> 3230
3248
<br> 3224
<br> 3251
<br> 3238
<br> 3241
<br> 3245
3237
<br> 322932283227
3254
<br> Praha 6
<br> Praha 5
<br> Praha 4
<br> Praha 8
<br> Praha 12
<br> Praha 10
<br> Praha 20
<br> Praha 22
<br> Praha 9
Praha 14
<br> Praha 13
<br> Dubeč
<br> Z ličín
<br> Praha 15
<br> Praha 21
<br> Z braslav
<br> Praha 11
<br> Vinoř
<br> Čakovice
<br> Řep oryje
<br> Praha 16
<br> Lip ence
<br> Ďáblice
<br> Praha 7
<br> Libuš
<br> Slivenec
<br> Praha 3
<br> Kunratice
<br> Praha 1
<br> Praha 19Troja
<br> Újezd
<br> Běchovice
<br> Praha 18
<br> Suchdol
<br> Šeberov
<br> KlánovicePraha 2
<br> Satalice
<br> Koloděje
<br> Křeslice
Benice
<br> Nebušice
<br> Dolní Chabry
<br> Praha 17
Dolní Počernice
<br> Lochkov
<br> Březiněves
<br> Lysolaje
<br> Štěrboholy
<br> Petrovice
<br> Kolovraty
<br> Královice
<br> Nedvězí
<br> Velká Chuchle
<br> Dolní Měcholup y
<br> Přední XXX XXXXX
<br> NÁVRH Z ADÁNÍ Z MĚN VLNY XX Ú Z EMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br> Legenda:
Hranice městských částí
Hranice funkčních ploch
Návrh zadání změn vlny 15
<br> Měřítko1:100 000 Zpracoval MHMP UZRV Praze dne 17.7.2018
navrh_zadani_vlna_15.pdf
1
<br> ZADÁNÍ
ZMĚN VLNY 15
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br> Důvody pro pořízení změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území
<br> Pořízení změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„změny vlny 15 ÚP SÚ HMP“) bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen
„ZHMP“) č.31/29 a č.31/30 ze dne 30.11.2017,usnesením ZHMP č.32/26 ze dne
14.12.2017,usnesením ZHMP č.33/17 ze dne 25.1.2018 a usneseními ZHMP č.38/20 <,>
č.38/21,č.38/95,č.38/110,č.38/111,č.38/112,č.38/113,č.38/115,č.38/117,č.38/121
a č.38/124 ze dne 14.6.2018 <.>
<br> Důvodem pro jejich pořizování je kontinuální aktualizace Územního plánu sídelního útvaru hl <.>
m.Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) v souladu s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí a
dále umožnění splnění záměrů investorů,odpovídajících koncepci rozvoje hl.m.Prahy <.>
<br> Změny vlny 15 ÚP SÚ HMP obsahují 32 dílčích změn,o jejichž pořízení bylo rozhodnuto výše
uvedenými usneseními ZHMP <.>
<br>
<br> Číslo
změny
<br> Městská část
Katastrální
území
<br> Předmět
Rozsah
<br> (m2)
<br> Z 3223/15 Praha – Královice Královice
ÚSES; záplavová území; změna
funkčního využití ploch –
přeskupení funkčních ploch
<br> 828 883
<br> Z 3224/15 Praha – Benice Benice
změna funkčního využití ploch
- bytová výstavba
<br> 2 862
<br> Z 3225/15 Praha – Kunratice Kunratice
změna funkčního využití ploch
- přičlenění ke stávajícímu areálu
<br> 29 703
<br> Z 3226/15 Praha 4 Krč
změna funkčního využití ploch
- změna funkčního využití ploch
<br> 33 851
<br> Z 3227/15 Praha – Kolovraty Kolovraty
změna funkčního využití ploch
- výstavba rodinného domu
<br> 363
<br> Z 3228/15 Praha – Nedvězí
Nedvězí
u Říčan
<br> změna funkčního využití ploch
- změna dle faktického stavu
lokality
<br> 1 382
<br> Z 3229/15 Praha – Nedvězí
Nedvězí
u Říčan
<br> změna funkčního využití ploch
- sociální výstavba (mateřská
škola)
<br> 1 135
<br> Z 3230/15 Praha 4 Záběhlice
z...
MHMP_1382933_2018.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/7 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1382933/2018 Počet listů/příloh: 4/2(1)
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1382933/2018 13.9.2018
<br> Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy
<br> Magistrát hlavního města Prahy,Odbor územního rozvoje jako příslušný orgán územního
plánování,Vám zasílá v souladu s ustanovením § 47 odst.2 ve spojení s § 55 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů,návrh zadání změn vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „návrh zadání změn“) k Vašemu vyjádření <.>
<br> Městským částem zasíláme dokumentaci návrhu zadání změn včetně oznámení o jejím
projednání na základě ustanovení § 25c odst.1 ve spojení s § 25c odst.11 Obecně závazné
vyhlášky hlavního města Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut hl.m.Prahy“) <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změn mohou dotčené orgány a MMR ČR jako
nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterých uvedou požadavky na obsah změn územního
plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů <.>
<br> V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty,krajský úřad (OCP MHMP) jako
příslušný úřad ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s § 47 odst.3 stavebního zákona
stanovisko,zda mají být návrhy změn vlny 15 ÚP SÚ HMP posuzovány z hlediska vlivů na
životní prostředí,případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Příslušný orgán ochrany přírody žádáme,aby nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů
od obdržení návrhu zadání změn doručil ...

Načteno

edesky.cz/d/2334668

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Petrovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz