« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu Územního plánu Plzeň: Územní plán

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

15-232959.pdf 229,63 kB

Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní
Škroupova 4,Plzeň
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
<br> SZ MMP/232959/15/SLA
MMP/233478/15
Mgr.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
slamovaH@plzen.eu
6iybfxn
<br> Plzeň,dne: 29.9.2015
<br> Vypraveno dne:
<br> Veřejná vyhláška
Zahájení řízení o návrhu Územního plánu Plzeň
Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve
smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),v platném znění oznamuje v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona
projednání návrhu Územního plánu Plzeň <.>
<br> Veřejné projednání návrhu Územního plánu Plzeň se bude konat dne
10.11.2015 v 16 hod <.>
ve sněmovním sále na radnici,náměstí Republiky čp.1,Plzeň <.>
Návrh Územního plánu Plzeň bude vystaven k nahlédnutí od 30.9.2015 do 19.11.2015 na:
- Magistrátu města Plzně,odboru stavebně správním,Śkroupova 4,Plzeň,kancelář.č.212
- Na webových stránkách Magistrátu města Plzně www.plzen.eu (Občan- Veřejné dokumentyÚzemní plán - Nový územní plán – Podklady nového územního plánu)
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj.do 18.11.2015) může každý uplatnit
své připomínky <.>
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj.do 18.11.2015) mohou vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své
námitky,ve kterých musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
Písemné připomínky a námitky se je možné doručit osobně nebo poštou na Magistrát města Plzně,odbor
stavebně správní,Škroupova 4,Plzeň 306 32 <.>
K podání připomínek a námitek lze využít formulář,který je zveřejněný na portálu Elektronické podání
občana (www.epo.plzen.eu).Formulář je možné doručit osobně,poštou nebo elektronicky na Magistrát
města Plzně,odbor stavebně správní,Śkroupova 4,Plzeň 306 32 <.>
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží <.>
<br> Č.j.MMP/233478/15
<br> str.2
<br> Razítko a podpis oprávněné osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí <.>
Vyvěšeno na úřední desce (listinná a elektronická podoba) : 30.9.2015
Sejmuto z úřední desky (listinná a elektronická podoba) : 20.11.2015
Žádáme Vás o vyvěšení veřejné vyhlášky a návrhu Územního plánu Plzeň (kompletní textová a grafická
část) a zaslání potvrzení o vyvěšení <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
<br> Obdrží:
Obec:
ÚMO 1 - Lochotín,IDDS: 2dibh62
ÚMO 2 - Slovany,IDDS: egwbyju
ÚMO 3 - Bory,IDDS: ufxbt4h
ÚMO 4 - XXXXXXXXX,IDDS: aupaXXw
ÚMO X - Křimice,IDDS: u98b2yk
ÚMO 6- Litice,IDDS: mcyb4a9
ÚMO 7 - Radčice,IDDS: v59b4a5
ÚMO 8 - Černice,IDDS: 59tastc
ÚMO 9 - Malesice,IDDS: 6xib4ax
ÚMO 10 - Lhota,IDDS: 4ifa947
Magistrát města Plzně,odbor správních činností,Škroupova č.p.5,301 00 Plzeň 1

Načteno

edesky.cz/d/231968

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz