« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO dne 27.2.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO dne 27.2.2018
~ 1 ~
<br>
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného 27.2.2018 od 19:00 hod.v Obecním domě na Skále
<br>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Lenka
<br> Vondrová,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Neomluveni:
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXX XXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXXX XXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Program:
<br> X.Sjezd rodáků 2018
<br>
2.Smlouva o odkupu parcely č.643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka
<br>
3.Valná hromada VOS Jičín
<br>
4.Příspěvek na dětský karneval ZŠ Cerekvice
<br>
5.Navýšení nákladů za odpadové hospodářství
<br>
6.Diskuze
<br>
7.Návrh usnesení
<br>
ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Místostarostka seznámila přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne 8 <.>
12.2017.K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br>
2.Zastupitelé a přizvaní zástupci obcí předkládají svoje návrhy pro zajištění sjezdu rodáků,který
<br> bude 28.července.Jednotlivé návrhy budou prověřeny a jejich konkrétní podoba předložena
na dalším jednání ke sjezdu rodáků <.>
<br> ZO bere na vědomí přípravu sjezdu rodáků <.>
Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
3.Starosta předkládá ke schválení smlouvu na nákup pozemku č.Smlouva nákup pozemku č <.>
643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka.Zastupitelé smlouvu schvalují <.>
<br> ZO schvaluje smlouvu na nákup pozemku č.643/2,7/7 a 7/12 v k.ú.Boháňka <.>
Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
4.Starosta předkládá zastupitelům pozvánku na valnou hromadu V.O.S.Jičín,která se koná
21.6.2018.Zastupitelé volí jako delegáty Ing.XXXXX XXXXXXX a starostu Milana Heligra <.>
<br> ZO schvaluje delegáty na valnou hromadu V.O.S.Jičín <.>
Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
<br>
<br> ~ 2 ~
<br>
5.Starosta sděluje zastupitelům,že MěÚ Hořice,dopravní odbor vydal rozhodnutí povolení
k umístění podzemního ved...

Načteno

edesky.cz/d/2316936

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz