« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zápis z jednání ZO ze dne 19.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání ZO ze dne 19.6.2018
[1]
<br>
<br> Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka <,>
<br> konaného 19.6.2018 od 20.00 hod.v zasedací místnosti OÚ na Boháňce
<br> Přítomni: Ing.XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Miroslav
<br> Korbel
<br> Neomluveni: XXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXX
<br> Zapisovatel: XXXXX XXXXXXXX
<br> Ověřovatelé: XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> Program:
<br> X.Závěrečný účet obce za rok 2017
<br> 1.Diskuze
<br> 2.Návrh usnesení
<br>
<br> ZO bylo seznámeno s navrženým programem.K programu nebyly připomínky ani doplnění.ZO
<br> schvaluje navržený program,zapisovatele a ověřovatele zápisu všemi hlasy přítomných <.>
<br> 1.Starosta seznámil přítomné se zápisem a usnesením z minulého jednání ZO ze dne
<br> 25.4.2018.K uvedenému nebyly připomínky ani doplnění <.>
<br> 2.Místostarostka obce seznámila přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obce za rok 2017 od kontrolního oddělení Krajského úřadu v Hradci Králové,ve které je
<br> konstatováno,že dle § 10,odst.3,písm.a) zákona č.420/2004 Sb.hospodaření obce bylo
<br> bez zjištěných chyb a nedostatků.Závěrečný účet obce za rok 2017 byl řádně vyvěšen na
<br> úřední desce obce a k uvedenému nebyly vzneseny připomínky ani námitky <.>
<br>
<br> ZO schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad
<br> Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
<br> 3.Starosta XXXXXXXXX ke schválení účetní závěrku k XX.XX.XXXX a hospodářský výsledek obce za
<br> účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve výši 1 780 158,29 Kč před zdaněním <.>
<br>
ZO schvaluje účetní závěrku k 31.12.2017 a hospodářský výsledek obce za účetní období
<br> 2017 ve výši 1 780 158,29 Kč <.>
Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
<br>
<br> 4.Diskuze
<br> a) Modernizace letního kina.Starosta předkládá cenovou nabídku na nákup plátna,staré je
<br> vlivem slunce zničené.Cena 95.441,- bez DPH + doprava <.>
<br>
<br> ZO schvaluje nákup promítacího plátna
<br> Hlasování: Pro – 7 hlasů,tj.100%
<br>
<br> b) ...

Načteno

edesky.cz/d/2314015

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz