« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - MgM Teplice OD - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

606418438_0_Situace-_ppc_406_3_680_Rtyne_nad_Bilinou.pdf
'qpře
<br> r
<br> 09—— GLV
<br> 22 (170
<br> 22
<br> kop místní slepé komunikace
<br> „; - prodloužení vodovodu pro 12 RD - ppč.105/3,81/1,81/2
<br> ll
<br> 1.ETAPA
<br> lP 10a stávající
<br> A15 ——5U
<br> A
<br> \
<br> Dumas em dl
<br> A15 50
<br> Schéma BIZ
<br> Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti při výraz- ném zúžení <.>
<br> na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla'bez vý— stražných světel
<br> příčná uzávěra zábranou
<br> minimálne 3 výstražná světla typu 1
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovaclmi deskami odstup max.10 m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straně chodniku/“stezky pro cyklisty
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> 1 )může být ve výjimečných případech menší ( viz kap.8,2.2.2.)
<br> 2)užilí dopravních značek a do-
<br> pravních zařízení v případě souběžných parkovacích pru— hů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/16 až 5/20
<br> ZNAČKY nusí s.r.o.\\\\\
<br> vzdálenosti v meuech
<br> překop místní slepé komunikace
<br> „ně - prodloužení vodovodu pro 12 RD - ppč.105/3,81/1,81/2
<br> & 2.ETAPA
<br> IP 10a stáva'ící
<br> ; J “,: z z ' _ z.?
<br> z 4alb
<br> PWR
<br> li
<br> m “ <.>
<br> N ("
<br>.E <
<br> E.92 <.>
<br> a:
<br> l
<br> 53“
<br> Schéma BIZ
<br> Silnice s malým dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněne oblasti při vyraz- ném zúžení <.>
<br> na pracovních místech s kratší dobou trvání zpravidla "bez vý- stražných světel
<br> příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná svetla typu 1
<br> podélná'uzavěra oboustrannými směrovacíml deskami odstup max.10 m
<br> podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty
<br> příčná uzávěra zabranou minimálně 3 výstražná svetla typu 1
<br> „může být ve výjimečných případech menší ( viz kap.8.2.2 2)
<br> 2)užití dopravních značek a do— pravních zařízení v případě souběžných parkovacích pru— hů,chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 8/16 až 5/20
<br> ZNAČKY DUBÍ s.r.o.\\\\\
<...
606418438_1_206_-_VV-Pr-Opatreni_obecne_povahy_-_JUKR-_Vykopove_prace_ppc_406_3_680_Rtyne_nad_Bilinou.pdf
MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor dopravy
<br> nám.Svobody 2/2,415 95 Teplice
<br> Naše č.j.: Vyřizuje/telefon: v Teplicích dne:
MgMT/094796/2018
OD/Cih/DZ-PŘ
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX /XXX XXX XXX
cihelnikova@teplice.cz
<br> XX.9.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“
Odbor dopravy Magistrátu města Teplice,jako příslušný správní úřad podle § 124 odst.6 a § 77 odst <.>
1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na základě podaného podnětu: JUKR spol <.>
s.r.o <.>,Žižkova 438,415 10 Teplice,IČ: 627 40 377,ze dne 29.8.2018 a po projednání s dotčeným
orgánem,tj.Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR,Krajské ředitelství
Ústeckého kraje,jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení odsouhlasil pod
č.j.KRPU-162896-1/ČJ-2018-040906 dne 23.8.2018 a v souladu s § 77 odst.5 zákona a § 171 a §
173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) vydává opatření
obecné povahy:
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
<br> p.p.č.406/3 a 680,Rtyně nad Bílinou
<br> spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení a zařízení:
dle upraveného schématu B/2,B/15,dle přiložené situace
<br> z důvodu výkopových prací
<br> Podmínky provedení přechodného dopravního značení:
1.Dopravní značení bude provedeno podle tohoto stanovení a odsouhlaseného návrhu
<br> dopravního značení.K označení bude použito reflexních dopravních značek <.>
2.Opatření pro chodce bude osazeno podle schéma B/17 <.>
3.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu
<br> s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích,dále v souladu s příslušnou českou státní normou a v souladu s technickými
podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.“
<...

Načteno

edesky.cz/d/2306632

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz