« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví ČEZ
<.> E DISTRIBUCE UPOZORNENI’
<br> k odstranéni a okleéténi stromovi a jinYch porostfi
<br> Ve smyslu ust.§ 25 odst‘ 3 p1sm.g) zékona é.458/2000 8b <.>,v platném znéni,si dovolujeme upozomit vlastmky a uiivatele pozemkfil,pFes néZ vede nadzemm' elektrické vedeni
distnbuéni soustavy provozované spoleénosti CEZ Dlstribuce,8.8 <.>,nebo na néi Zasahuje ochranné pasmo,na povinnost odstranéni a okleéténi stromovi a jinych porosm
ohroiu Cich bezpeéné a spolehiivé provozovéni zah’zeni distribuéni soustavy v majetku spoieénosti CEZ D131r1buce,a.s.(da'lejen,<,> zasah“) <.>
<br> ZASAH PROVADEJTE PROBEZNE v OBDOBi VEGETAéNiHo KLIDU DLE NiiE UVEDENEHO ROZSAHU
<br> Nebude—l zésah proveden do 15.listopadu tohoto roku a bude—li ohroiena bezpeénost a spolehlivost provozovéni zaFl’zeni distribuéni soustavy,je pracovnik
povéfeny spoleénoéti CEZ Distribuce,a.s <.>,oprévnén ke vstupu na dotéené pozemky za fléelem provedenl’ za'sahu.Vznikly klest a zbytky po téibé budou zlikvidovény
a vytéiené uiitkova’ dFevni hmota bude uloiena v celych délka’ch do jednotlivych hromad na okraji ochranného pa’sma nebo ve vzdélenosti 10 m od osy vedeni na
dotéeném pozemku.Pokud iii byl vlastnik pozemku pisemné osloven,tak je nutné postupovat dle obdrienych pokynfi <.>
<br> Pfi préci dodriujte bezpeéné vzdélenosti od vodiéfi uvedené v CSN EN 50110-1.K vodiéfim se nesmi pfibliiit pod bezpeénou vzdélenost ani néstroje,ani vétve dfevin
pFi ofezu.Zésah nesmite prova’dét v pfipadé,2e se vétve stromfl a jinf/ch porostfl pFed za’sahem doty'Ikaji vedeni nebo hrozi pfi pédu oFezané vétve stromfl a jinf/ch
porostfi dotek s vedenim.V pfipadé,ie zésahem mi’lie bit ohroiena bezpeénost osob nebo zaiizeni distribuéni soustavy,kontaktujte na's na lince 800 850 860 <.>
<br> Zésah proved'te tak.aby byla zachovéna niie uvedena’ nejmen§i vzdélenost vétvi stromfi a jinych porostfl od nadzemniho vede
l u vedeni nl’zkého napéti nn do 1 kV (400/230 V):
I 2 m 00 holy/ch vodiéfl a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedeni u stromfl a jinYch por...

Načteno

edesky.cz/d/2306630

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz