« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Královo Pole - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Královo Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
ODBOR VODNÍHO A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD
<br>
<br>
Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel <.>,fax,e-mail Brno dne
<br> MMB/0357988/2018 OVLHZ/MMB/0327367/2018 Ing.Taťána Nováková/Dr
54217 4024,54217 4017
<br> novakova.tatana@brno.cz
<br> 2018-09-05
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor
<br> VLHZ MMB“),jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona
<br> č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dále jako místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> v souladu s ust.§ 171 až ust.§ 174 správního řádu
<br>
<br> ruší
<br>
podle ust.§ 109 odst 1 vodního zákona a v souladu s ust.115a vodního zákona
<br> zákaz odběru povrchových vod ze všech vodních toků a nádrží na území statutárního
<br> města Brna,stanovený opatřením obecné povahy č.j.MMB/0327368/2018 ze dne
<br> 10.8.2018 <,>
<br>
<br> s účinností od 5.9.2018 <.>
<br>
<br>
<br> Vodoprávní úřad dále v souladu s ust.§ 115a odst.2 vodního zákona a § ust.172 správního
<br> řádu upouští od veřejného ústního projednání tohoto mimořádného opatření obecné povahy <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Vzhledem k současnému vývoji počasí a očekávanému množství srážek pro měsíc září
<br> a celkovému poklesu teploty vzduchu lze předpokládat,že již nebude docházet k dalšímu
<br> poklesu hladin v nádržích a vodních tocích.Díky manipulaci Povodí Moravy,s.p.na vodních
<br> nádržích se daří zajistit minimální průtoky na významných vodních tocích Svratce a Svitavě <.>
<br> Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke zrušení stanoveného zákazu odběru povrchových vod
<br> ze všech vodních toků a nádrží na území města Brna <.>...

Načteno

edesky.cz/d/2294298

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Brno - Královo Pole
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
20. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Brno - Královo Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz