« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - 06092018083157.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

06092018083157.pdf
ODBOR VODNiHO A -ESNiHO HOSPoDARSTVI A zEI <.>,1EDi LSTVI.KOUNICOVA 67 601 67 BRNO oDDELENi STATNi S,RAVY VoDNIHo HoSPoDARSTV,VOT'OPRAVNi UAAD Cislo jednaci Spisovri madka MMB/0357988/2018 oVLH7/MMB/0327367 t20t8 Bmo dne 2018{945 Vylizuje/tel <.>,fax,e-mail Ing.Tat'ena Nov6kova/Dr 54211 4024,542t7 40t7 noyakova.tatanaadbmo.cz OPATT,ENi OBECNt PovAHY vEIEJNA vYHLASKA Magistnit mdsta Bm4 Odbor vodniho a lesniho hospodrifttvi a zemdddlstvi (d6le jen,<,> Odbor VLHZ MMB'),jako vdcnd piislu5nf vodopnivni iriad podle ust.g 106 odst.I ziikona t,<.> 254/2001 Sb <.>,o vodrich ao zm6n6 ndkterlch z6kont (vodni zrikon),ve zn6ni pozd6j5ich piedpist (dile jen,<,> vodni zrikon") a ddLle jako mistn6 piislu5nf spnivni org6n podle ust.g I I z6kona d.50012004 Sb <.>,spnivni i6d,ve zndni pozd6j5ich ptedpist (drile jen,<,> spnivni t6d"),v souladu s ust.$ l7l aZ ust.$ 174 spravniho }6du rusf podle ust.$ 109 odst I vodniho z{kona a v souladu s ust.l15r vodniho zikona z{kaz odb6ru povrchovfch vod ze vlech vodnlch tokt s nddrZl na tzeml statut{rnlho mlsta Brne,stanovenf opatlenim obecn6 povahy [j.MMB/0327368/2018 ze dne 10.E.201E,s rlfinnostl od 5.9.20fE.Vodopnivni irtad drile v souladu s ust.$ l15a odst.2 vodniho z6kona a $ ust.172 spnivniho iidu upou5ti od vefujn€ho irstniho projedn6ni tohoto mimol6dn6ho opatieni obecn6 povahy.Od0vodn6nl Vzhledem k soudasn6mu vjvoji podasi a odek6van6mu mnoZstvi sr6Zek pro mEsic ziii a celkov6mu poklesu teploty vzduchu lze piedpoklSdat,Ze jiZ nebude dochizet k dal5imu poklesu hladin v n6drZich a vodnich tocich.Diky manipulaci Povodi Moravy,s.p.na vodnich n6drZlch se daii zajistit minim6lni pr&toky na vfznamnlch vodnich tocich Swatce a SvitavE.Z tohoto dfivodu bylo pfistoupeno ke zru5eni stanoven6ho zrfiazu odbdru povrchovfch vod ze v5ech vodnich tokt a n6drZi na irzemi mEsta Brna.Vodopr6vni (rlad postupuje podle ust.$ ll5a odst.I vodniho z6kona,v souladu s ustan.$ 173 odst.I spn{vniho ftidu a ust.$ 109 vodniho ziikona (pravomoci vodopnivniho uiadu pfi m...

Načteno

edesky.cz/d/2288290

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz